Helion


Szczegóły ebooka

Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu

Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu


(…) monografia poświęcona jest ważnej (…), wielowątkowej i kompleksowej analizie prawnej systemu transferu środków z budżetu państwa dla miast na prawach powiatu na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz transferu zrealizowanych dochodów do budżetu państwa i budżetu miasta na prawach powiatu. Sposób ujęcia przez Autorkę badanej problematyki ma pozytywny wpływ na głębię prowadzonych rozważań i stwarza możliwość formułowania ocen o charakterze bardziej uniwersalnym, co jest istotne z punktu widzenia potrzeb praktyki samorządowej oraz może być przydatnym materiałem w przyszłych procesach legislacyjnych. Dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu nie było tak kompleksowego opracowania – o walorach naukowych – prezentującego prawne zagadnienia systemu transferu środków z budżetu państwa dla miast na prawach powiatu na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i przekazywania zrealizowanych z tego tytułu dochodów do budżetu państwa oraz do budżetu miasta na prawach powiatu.

Fragment recenzji dr. hab. Małgorzaty Ofiarskiej, prof. US

 

WSTĘP...............................................................................................................................9

ROZDZIAŁ I
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jako zadanie zlecone prezydenta miasta na prawach powiatu ...21

1. Miasto na prawach powiatu ...21
1.1. Miasto na prawach powiatu jako jednostka samorządu terytorialnego ...21
1.2.Ustrój i organy miasta na prawach powiatu ...23
1.3. Podmiotowość prawna miasta na prawach powiatu  ...29
1.4. Gospodarka finansowa miasta na prawach powiatu ...32
2. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jako zadanie zlecone prezydenta miasta na prawach powiatu ...39
2.1. Zadania miasta na prawach powiatu ...39
2.2. Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi jako zadanie  własne miasta na prawach powiatu ...42
2.3. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jako zadanie zlecone prezydenta miasta na prawach powiatu ...45
2.4. Reprezentacja Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami ...66
Podsumowanie ...75

ROZDZIAŁ II
Dotacja celowa jako transfer finansowy z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez prezydenta miasta na prawach powiatu ...78

1. Dotacja celowa jako rodzaj transferu z budżetu państwa ...78
1.1. Rodzaje transferów z budżetu państwa ...78
1.2. Przyczyny konieczności zasilania budżetu jednostki samorządu terytorialnego środkami z transferów i funkcje transferów ...82
1.3. Dotacja w systemie finansów publicznych ...84
1.4. Rodzaje dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego ...89
2. Budżet państwa i budżet wojewody jako źródła dotacji celowej dla miastna prawach powiatu na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ...94
2.1. Planowanie budżetowe jako etap wstępnego określania kwot dotacji celowych z budżetu państwa ...94
2.2. Analiza ujęcia w budżecie państwa dotacji celowych na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa dla miast na prawach powiatu na przykładzie danych odnoszących się do roku 2015 dla województwa śląskiego ...99
2.3. Analiza ujęcia w budżecie wojewody dotacji celowych na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa dla miast na prawach powiatu na przykładzie danych odnoszących się do roku 2015 dla województwa śląskiego ...108
3. Przyczyny konieczności dokonywania zmian przyznanej kwoty dotacji celowej na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa dla miast na prawach powiatu ...138
4. Zwrot dotacji celowej do budżetu państwa ...146
Podsumowanie ...149

ROZDZIAŁ III
Transfery dochodów związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ...151

1. Dochody miast na prawach powiatu ...151
2. Realizacja dochodów budżetowych przez miasta na prawach powiatu ...155
3. Dochody budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez prezydentów miast na prawach powiatu ...160
4. Dochody własne miast na prawach powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ...167
Podsumowanie ...181

ROZDZIAŁ IV
Realizacja zasady adekwatności z punktu widzenia ustalania i przekazywania prezydentom miast na prawach powiatu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ...183

1. Zasada adekwatności środków do zadań ...183
2. Prawne i faktyczne kryteria ustalania kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ...195
3. Formalne gwarancje dotacji celowej z budżetu państwa ...207
Podsumowanie ...218

ROZDZIAŁ V
Podwójna rola prezydenta miasta na prawach powiatu – konsekwencje prawne i praktyczne ...222

1. Podwójna rola prezydenta miasta na prawach powiatu a właściwość organu i interes prawny w postępowaniu w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ...222
2. Podwójna rola prezydenta miasta na prawach powiatu a relacja pomiędzy udzielającym a przyjmującym dotację celową na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa ...229
3. Podwójna rola prezydenta miasta na prawach powiatu a odpowiedzialność karna, karnoskarbowa oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ...240
Podsumowanie ...242

ROZDZIAŁ VI
Wnioski końcowe i propozycje zmian ...245

Wykaz tabel ...256
Wykaz rysunków ...257
Bibliografia ...259
Wykaz źródeł prawa ...273
Wykaz orzecznictwa ...278
Wykaz pozostałych źródeł ...284