Helion


Szczegóły ebooka

Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej


Założeniem merytorycznym księgi jubileuszowej dedykowanej Pani Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej było ujęcie w formie opracowań naukowych zasadniczych kierunków przemian charakterystycznych dla prawa cywilnego na początku XXI wieku. Podjęta tematyka, zgrupowana w trzech częściach, nawiązuje do najważniejszych zagadnień prawa cywilnego i odzwierciedla główne obszary zainteresowań badawczych oraz aktywności prawniczej Jubilatki. Część pierwsza publikacji poświęcona jest problematyce czynności prawnych, w drugiej omawiane są różne aspekty odpowiedzialności cywilnej, zaś trzecia obejmuje tematykę interdyscyplinarną, obrazującą powiązania prawa cywilnego z innymi gałęziami prawa, w tym z prawem konstytucyjnym, bliskim Pani Profesor ze względu na okres Jej służby sędziowskiej w Trybunale Konstytucyjnym.

W każdej dziedzinie, która stała się przedmiotem zainteresowań naukowych Pani Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, dba Ona o harmonijny rozwój myśli teoretycznej i orzeczniczej. Jeśli zaś przywołamy jeszcze olbrzymie zasługi Jubilatki na polu akademickiej dydaktyki prawniczej, możemy powiedzieć, że z pewnością jest osobą, która „czyni postęp w prawie” - co odzwierciedla tytuł publikacji.

Wojciech Robaczyński

(redaktor tomu)

uroczystej okazji (Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Wojciech J. Katner) 9

Część I. Czynności prawne 15

Rafał Kasprzyk – Zastępstwo pośrednie a pozorność czynności prawnej 17

Przemysław Katner – Czy umowa faktoringu powinna stać się umową nazwaną? 29

Wojciech J. Katner – Podstęp jako wada oświadczenia woli w czynnościach prawnych przedsiębiorców 43

Paweł Księżak – Zdolność prawna sztucznej inteligencji (AI) 63

Krzysztof Kurosz – Zawieranie umów przez sztuczną inteligencję (systemy autonomiczne) a wady oświadczeń woli – wprowadzenie do problemu 73

Maksymilian Pazdan – Zawezwanie do próby ugodowej jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia de lege lata i de lege ferenda 99

Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska – Błąd jako wada oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w prawie polskim i francuskim 109

Wojciech Popiołek – Czynność prawna „sprzeczna z ustawą” 127

Urszula Promińska – Umowa franchisingu jako umowa nienazwana 145

Magdalena Rytwińska-Rasz – Uwagi na temat podzielności świadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane w kontekście możliwości wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy 167

Michał Wojewoda – O konsekwencjach naruszenia reguł reprezentacji łącznej osób prawnych 181

Część II. Odpowiedzialność cywilna 203

Zbigniew Banaszczyk – W sprawie uznania klauzuli sumienia lekarza za okoliczność wyłączającą bezprawność oraz cywilnoprawnych implikacji takiej kwalifikacji 205

Szymon Byczko – Wpływ rozwoju technologicznego na odpowiedzialność samoistnego posiadacza pojazdu mechanicznego opartą na art. 436 k.c. 241

Richard Giesen – Rechtsgeschäftliche Haftungsbeschränkungen für den Fall der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit 251

Aleksander Kappes – Czy ujmowanie szkody jako bezpośredniej uniemożliwia dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez wspólników spółek kapitałowych? 267

Bartosz Kucharski – Odpowiedzialność ubezpieczycieli w ubezpieczeniu podwójnym 277

Ewa Łętowska – Odpowiedzialność „za” księży – dyskusja ciągle niezakończona 295

Piotr Machnikowski – Delikt naruszenia prawa konkurencji według ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji 311

Wiktor P. Matysiak – Odpowiedzialność cywilna notariusza wykonującego zawód w formie spółki partnerskiej – zagadnienia wybrane 323

Mirosław Nesterowicz – Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie praw pacjenta i dóbr osobistych osób bliskich 333

Marek Safjan – Odpowiedzialność za niebezpieczny produkt w obszarze medycznym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 345

Małgorzata Serwach – Roszczenie regresowe ubezpieczyciela w ubezpieczeniach OC 365

Andrzej Śmieja – O dopuszczalnych granicach umownej modyfikacji zasad i przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej 383

Część III. Zagadnienia interdyscyplinarne 405

Teresa Dębowska-Romanowska – Uwagi o statusie państwowych i samorządowych zakładów użyteczności publicznej, wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych 407

Beata Giesen – Prawo do nadzoru autorskiego – struktura i charakter prawny 421

Agnieszka Liszewska – Współsprawstwo jako forma współdziałania 439

Rafał Majda – Udział państwa w indemnizacji szkody jądrowej 451

Andrzej Mączyński – Małżeństwo jako instytucja prawa konstytucyjnego 463

Włodzimierz Nykiel – Charakter prawny ustawy budżetowej – wybrane zagadnienia 477

Małgorzata Pyziak-Szafnicka – Akcja pauliańska jako konstytucyjnie umocowane ograniczenie swobody umów 489

Wojciech Robaczyński – Klauzula rebus sic stantibus i gospodarcza niemożliwość świadczenia a zamówienia publiczne 515

Anna Rzetelska – Propozycje układowe w zakresie restrukturyzacji zobowiązań przedsiębiorcy 543

Bibliografia 557

Wykaz skrótów 583

Autorzy 587