Helion

Szczegóły ebooka

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ


Zgodnie z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Choć społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na własności prywatnej, nie oznacza to jednak wykluczenia z niej własności publicznej. Jak wskazano w literaturze, współcześnie trudno byłoby przyjąć, żeby państwo całkowicie zrezygnowało ze swej roli jako uczestnika życia gospodarczego.
Przepis art. 20 Konstytucji RP „nakazuje tylko zachowanie właściwych proporcji tego uczestnictwa i zakazuje przyznania uprzywilejowanej pozycji dla własności publicznej”.(...)

W ramach takiej właśnie gospodarki przyszło funkcjonować odrodzonemu ponad 25 lat temu samorządowi. Jest to trudne zadanie, gdy uwzględni się, że należy on jednak do sfery publicznej, rządzącej się zupełnie innymi prawami i zasadami niż sektor prywatny.

Fragment Wstępu

Wstęp...7

Część I. Zagadnienia ogólne

Maciej Borski
Wpływ konstytucyjnej zasady domniemania właściwości samorządu terytorialnego na proces zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego...13

Joanna Podgórska-Rykała
Administrowanie, zarządzanie, współrządzenie w administracji publicznej. Różne koncepcje i ich konsekwencje dla obywateli...29

Część II. Zagadnienia majątkowe

Genowefa Drzymont, Magdalena Gurdek
Zarządzanie nieruchomościami przez gminy...43

Dorota Fleszer
Gospodarka i polityka mieszkaniowa gminy...61

Joanna Jagoda
Zarządzanie mieniem samorządowym....77

Część III. Zagadnienia finansowe

Jarosław Czerw
Fundusz sołecki i budżet obywatelski jako instrumenty wpływu mieszkańców na zarządzanie budżetem gminy – wybrane zagadnienia...97

Aleksander Słysz
Podatek od nieruchomości jako element strategii podatkowej gminy...111

Kamil Majewski
Wybrane instrumenty sektora usług bankowych jako źródło dochodów gminy...129

Paulina Markowska
Gmina jako emitent obligacji komunalnych na rynku kapitałowym...143

Część IV. Zagadnienia gospodarcze

Paulina Bieś-Srokosz, Artur Krakała
Prywatyzacja i komercjalizacja zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia...163

Tomasz Moll, Katarzyna Płonka-Bielenin
Działalność gospodarcza związku metropolitalnego...179

Anna Rogacka-Łukasik
Outsourcing w procesie świadczenia usług społecznych jako forma zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego....193

Jarosław Rokicki
Zamówienia publiczne JST wobec małych i średnich przedsiębiorstw...205

Część V. Varia

Marcin Brzozowski, Magdalena Gurdek
Zarządzanie kompetencjami pracowników samorządowych na przykładzie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie....225

Katarzyna Grotkowska
Gmina a przeciwdziałanie alkoholizmowi: architektura wyboru...261