Helion


Szczegóły ebooka

 
Kodeks wyborczy. Komentarz. T. 1: Komentarz do artykułów 1-151

Kodeks wyborczy. Komentarz. T. 1: Komentarz do artykułów 1-151


„Niniejszą pracę można niejako podzielić na trzy „części”, przyjmując za kryterium autorów komentarzy i sposób narracji. Pierwsze dwie zostały ujęte w sposób typowy, znany z innych komentarzy do aktów prawnych. Zawarte są w nich szersze omówienia przepisów, będące ich swoistą wykładnią, uzupełnioną przywołaniem aktów prawnych wykonawczych oraz wytycznymi i wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej. Znajdujemy w nich również omówienia tematycznych orzeczeń trybunałów i sądów oraz aktów prawa międzynarodowego i europejskiego. Na pewno te „części” są w większym stopniu dedykowane studentom i tym osobom, które będą poszukiwać w niniejszej publikacji wiedzy praktycznej. Natomiast składające się na „część” trzecią art. 104–151 zostały skomentowane w całkowicie odmienny sposób. Otóż jej autor, komentując wskazane przepisy, w większym stopniu koncentruje się na ich ocenie, dokonywanej w wielu płaszczyznach. Choć można dyskutować na temat niektórych, być może zbyt radykalnych czy rewolucyjnych wręcz opinii oraz propozycji rozwiązań, to jednak styl przyjęty przez autora sprawia, że komentarze do przepisów stają się niemalże odrębnymi glosami zawierającymi ich krytyczną analizę, broniąc takich zapisów. Rezygnacja z przyjęcia jednolitego sposobu wykładni była świadomym zabiegiem autorów niniejszego Komentarza.” (fragment z Uwag wprowadzających)

Spis treści

 

Uwagi wprowadzające (Artur Biłgorajski) / 11

Wykaz ważniejszych skrótów / 19

 

KODEKS WYBORCZY

Dział I. Przepisy wstępne / 25

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–9) / 25

Rozdział 2. Prawa wyborcze (art. 10–11) / 37

Rozdział 3. Obwody głosowania (art. 12–17) / 71

Rozdział 4. Rejestr wyborców (art. 18–25) / 82

Rozdział 5. Spis wyborców (art. 26–37) / 92

Rozdział 5a. Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom (art. 37a–37d) / 108

Rozdział 6. Przepisy wspólne dla głosowania (art. 38–53) / 113

Rozdział 6a Głosowanie korespondencyjne (art. 53a–53l) / 132

Rozdział 7. Głosowanie przez pełnomocnika (art. 54–61) / 152

Rozdział 7a. Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych (art. 61a–61j), (uchylony) / 166

Rozdział 8. (uchylony), (art. 62–68) / 170

Rozdział 9. Ustalanie wyników głosowania w obwodzie (art. 69–81) / 171

Rozdział 10. Protesty wyborcze (art. 82–83) / 190

Rozdział 11. Komitety wyborcze (art. 84–103) / 196

Rozdział 12. Kampania wyborcza (art. 104–115) / 231

Rozdział 13. Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych

(art. 116–122) / 244

Rozdział 14. Finansowanie wyborów z budżetu państwa (art. 123–124) / 247

Rozdział 15. Finansowanie kampanii wyborczej (art. 125–151) / 250

 

Bibliografia / 281

Publikacje / 281

Orzecznictwo / 284

Akty normatywne / 285

Inne dokumenty / 286

Netografia / 288