Helion


Szczegóły ebooka

Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej


Książka stanowi pierwszą próbę całościowego omówienia architektury polsko-litewskiej prowincji trynitarzy. W rozdziałach wstępnych zostały przedstawione czynniki potencjalnie determinujące działalność zakonu na polu sztuki: jego historia, misja i duchowość oraz zawarte w trynitarskiej regule i konstytucjach przepisy odnoszące się do kwestii artystycznych. Rozważania nad genezą i recepcją rozwiązań formalnych zastosowanych w budowlach wzniesionych dla trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (w większość niezachowanych lub poddanych daleko idącej transformacji) poprzedza rekonstrukcja ich dziejów i pierwotnego kształtu. W osobnym rozdziale podjęto problem autorstwa poszczególnych obiektów oraz wpływu inwestora na wybór koncepcji architektonicznej. Ostatnim zagadnieniem poruszonym na kartach monografii jest wymowa ideowa trynitarskich budowli z uwzględnieniem ich dekoracji malarsko-rzeźbiarskiej.

Spis treści

 

Wstęp / 5

I. Zakon trynitarzy – jego reguła, misja i dzieje / 13

II. Problematyka artystyczna w ustawodawstwie trynitarzy / 27

III. Historia trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / 41

Początki, rozwój struktur zakonnych, działalność i kasata / 43

Placówki zakonne / 51

IV. Typologia, geneza i oddziaływanie architektury trynitarzy z terenu dawnej Rzeczypospolitej / 113

Kościoły / 115

Klasztory i ich usytuowanie względem świątyni / 134

V. Inwestorzy i architekci / 141

VI. Wymowa ideowa sztuki polsko-litewskich trynitarzy / 165

Wnioski końcowe / 187

 

Katalog / 191

Ilustracje / 275

Wykaz skrótów / 277

Bibliografia / 279

Indeks osób / 307

Indeks topograficzno-rzeczowy / 321

Spis ilustracji / 329

Resumen / 337

Summary / 341