Helion


Szczegóły ebooka

Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór projektów ICT

Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór projektów ICT


Nowa wizja rozwoju Polski zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zakłada budowanie wizerunku naszego kraju jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej. Obejmuje ona m.in. rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego, w tym sektora gospodarki turystycznej, a także koncentrację potencjału finansowego lokalnego biznesu na jednym, dużym i kompleksowym produkcie turystycznym. Przewiduje się uruchomienie zintegrowanego produktu turystycznego, umożliwiającego efektywne prowadzenie działań promocyjnych, co będzie stymulować ruch turystyczny i przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

W niniejszej książce autorzy proponują budowę zintegrowanego produktu turystycznego wokół idei miejskiej zrównoważonej turystyki oraz oferują narzędzia ewaluacyjne umożliwiające ocenę współpracy miasta z wyższymi uczelniami i korporacjami ICT we wdrażaniu pilotażowych rozwiązań. Na potrzeby publikacji stworzono listę potencjalnych pilotażowych projektów ICT wspierających strategię miejskiej zrównoważonej turystyki, m.in. budowy smart society w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych na podobnej zasadzie, jak w korporacji Panasonic w Tokio czy Berlinie. Zaproponowano metodę oceny i hierarchizacji projektów ICT wspierających rozwój miejskiej zrównoważonej turystyki, pozwalającą oszacować wartość współpracy miasta z interesariuszami przy realizacji wspólnych projektów innowacyjnych.

Wprowadzenie 7

Wykaz skrótów 13

 

CZĘŚĆ Il. W POSZUKIWANIU ZRÓWNOWAŻONEJ SPECJALIZACJI TURYSTYCZNEJ DLA INTELIGENTNEGO MIASTA 19

 1. Definicja inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego 19
 2. Koncepcja inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego – przegląd wybranych zagadnień 25
  1. Amalgamat turystyczny przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej w inteligentnym i zrównoważonym mieście 25
  2. Rozszerzona rzeczywistość – nowy wymiar zrównoważonej turystyki 27
  3. Znakowanie kodami QR – nowy wymiar oznakowania turystycznego 29
  4. iBeacony w przestrzeni turystycznej miasta 30
  5. Baza danych POI 32
  6. Otwarte dane powiązane – siła napędowa dla innowacji w inteligentnym i zrównoważonym mieście 32
  7. CitySDK – narzędzie do budowy aplikacji w inteligentnym i zrównoważonym mieście 33
  8. Innowacyjne platformy P2P w zrównoważonej turystyce 35
 3. Mapa drogowa do inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego 40
 4. Łódź na drodze do zrównoważonej specjalizacji turystycznej 47
  1. IBM Smarter City Challenge 47
  2. Rower miejski – przykład infrastruktury zrównoważonej turystyki miasta 52

 

CZĘŚĆ II. ŚRODOWISKO AKADEMICKIE – INTEGRALNA CZĘŚĆ ŚRODOWISKA INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO KIERUNKU TURYSTYCZNEGO 55

 1. Inicjatywy uniwersyteckie w inteligentnym i zrównoważonym mieście – wstępna analiza problemu 55
 2. Odpowiedzialne badania i innowacje – nowy paradygmat w budowaniu zrównoważonej turystyki miasta 56
 3. Koncepcja nowej rewolucji przemysłowej i jej wpływ na zrównoważoną turystykę 61
 4. Nowy wymiar inteligentnych i zrównoważonych miast – idealne miasta 66
 5. Żywe laboratoria zrównoważonej turystyki 70
 6. Cyfrowe laboratorium analityczne zrównoważonej turystyki 72
 7. Środowisko akademickie Łodzi na drodze do inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego 80

 

CZĘŚĆ III. ANALIZA PORTFELA PROJEKTÓW NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO KIERUNKU TURYSTYCZNEGO 85

 1. Równoważenie portfela projektów zrównoważonej turystyki 85
  1. Aktualny stan wiedzy w dziedzinie zarządzania portfelem projektów zrównoważonej turystyki 85
  2. Innowacje w zrównoważonych modelach biznesu 90
  3. Zrównoważona karta wyników jako narzędzie strategii zrównoważonej turystyki 93
 2. Ocena wartości atrakcji turystycznych w inteligentnym i zrównoważonym mieście – wskaźniki zrównoważonego rozwoju 94
 3. Ilustracyjny przykład zastosowania metod analityki zrównoważonego rozwoju w turystyce 106

Podsumowanie i kierunki dalszych badań 130

 

Literatura 131

Spis rysunków 141

Spis tabel 143

Objaśnienia 145

Aneks 1. Eksploracja procesów 151

Aneks 2. Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dla inteligentnych i zrównoważonych miast 155

Aneks 3. Konkurs Turystyka Jutra nadzorowany przez Światową Radę Podróży i Turystyki – komercyjne spojrzenie na zrównoważona turystykę 157