Szczegóły ebooka

Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami

Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami

Maciej Borski (red.)

Ebook

Niniejsze opracowanie jest próbą ukazania wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami poprzez osadzenie ich w świecie idei humanistycznych. We współczesnym świecie niepełnosprawność jest pojęciem złożonym, a sam problem niepełnosprawności stał się podstawą pogłębionych badań empirycznych, ukazujących wieloaspektowość omawianej problematyki. Warto w tym miejscu zauważyć, że mimo definiowania niepełnosprawności przez pryzmat wartości humanistycznych ciągle jeszcze w języku potocznym można odnaleźć pejoratywne określenia osób wykazujących pewne dysfunkcje, takie jak: kaleka, inwalida, ułomny itp., mimo że dawno zostały już one usunięte z języka oficjalnego. W dalszym ciągu niepełnosprawność postrzegana jest jako wada ciała lub umysłu. Wydaje się jednak, że można mówić o ogromnej zmianie na lepsze. Obserwowana ewolucja terminologiczna to rezultat coraz prężniejszej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz przewartościowania kultury. Pojęcia powszechnie dotąd stosowane ulegają wielu różnym modyfikacjom, niektóre z nich są rugowane z języka, ustępując miejsca innym. Na ten proces ma wpływ szereg czynników i zjawisk społecznych.

Wstęp ...9
 

Wprowadzenie
Dariusz Rozmus: Pomocna łapa, czyli o przejawach zachowań altruistycznych wśród zwierząt ...19
 

Rozdział I. Prawa i wolności człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami
Stanisław Nitecki: Pojęcie niepełnosprawności w polskim systemie prawnym ...31
Anna Kalisz: Zasada niedyskryminacji osób niepełnosprawnych w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych. Studium przypadku ...43
Grzegorz Krawiec: Prawa osób niepełnosprawnych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich ...55
Magdalena Sobas: Prawa osób niepełnosprawnych w odniesieniu do tzw. koncepcji wrongful conception, wrongful birth i wrongful life ...67
Łukasz Strzępek: Wybrane procesowe aspekty uczestniczenia osoby niepełnosprawnejw ogólnym postępowaniu  administracyjnym z perspektywy zasad ogólnych k.p.a. ...87
Jan Ciechorski: Czynności podejmowane bez zgody pacjenta szpitala psychiatrycznegow świetle ustawy o ochronie  zdrowia psychicznego – wybrane zagadnienia ...101
 

Rozdział II. System zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami
Wiesław Koczur: Renty z tytułu niezdolności do pracy w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym ...125
Paulina Markowska: Renta socjalna w orzecznictwie sądowym ...149
Norbert Szczęch: Zasiłek pielęgnacyjny w praktyce administracyjnej ...165
Magdalena Tomasik: Charakterystyka oraz zasady przyznawania usług opiekuńczychosobom niepełnosprawnym na tle obowią zującego ustawodawstwa ...185
Magdalena Kordeczka: Wywiad środowiskowy jako środek służący ustaleniuzasadnośc i przyznania świadczenia a kwestia ochrony godności
osoby uprawnionej do jego otrzymania ...209

Rozdział III. Niepełnosprawność z perspektywy prawa cywilnego i prawa karnego
Iwona Gredka-Ligarska: Odejście od instytucji ubezwłasnowolnienia w prawie polskim? Perspektywa zmian ...223
Anna Rogacka-Łukasik: Małżeństwa osób niepełnosprawnych – kontrowersje wokół przeszkody małżeńskiej określonej w art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ...247
Aneta Makowiec, Karolina Stankiewicz: Reprezentacja prawna osoby z niepełnosprawnością intelektualną – instytucja kuratora i opiekuna ...263
Kamil Majewski, Ireneusz Majewski, Patrycja Majewska: Ochrona dóbr osobistych osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach penitencjarnych – wybrane zagadnienia ...295
Mikołaj Małecki, Wojciech Płóciennik: Niepełnosprawność jako następstwo pokrzywdzenia przestępstwem (zagadnienia podstawowe) ...331

Zakończenie ...345
Bibliografia ...351

  • Tytuł: Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami
  • Autor: Maciej Borski (red.)
  • ISBN: 978-83-656-8284-0, 9788365682840
  • Data wydania: 2018-03-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0tej
  • Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas