Helion


Szczegóły ebooka

Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane

Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane


Osoby niepełnosprawne funkcjonują razem z osobami pełnosprawnymi w określonej przestrzeni. Oddziaływanie tego, co znajduje się w obszarze tej przestrzeni, osoby niepełnosprawne odbierają i oceniają jako dostosowanie lub niedostosowanie do ich potrzeb. Brak dostosowania osób niepełnosprawnych do współegzystowania w tej samej przestrzeni co osoby pełnosprawne oznacza tym samym powstawanie barier. Termin bariera jest pochodzenia francuskiego (barriere) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza przeszkodę. Tak więc bariery można zdefiniować jako wszelkie przeszkody, które utrudniają bądź uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym samodzielne, aktywne życie zgodnie z ich ambicjami i predyspozycjami. Na drodze wyborów i osiągania celów u osób niepełnosprawnych pojawiają się liczne bariery, związane zarówno z samym faktem istnienia ograniczenia zdrowotnego, jak i znaczenia tego ograniczenia w relacjach społecznych.
Biorąc pod uwagę wielowymiarowość barier, jakie dotykają osoby niepełnosprawne, próba kompletnego ich ukazania wydaje się być niemożliwa. Zważywszy na to, monografia, którą trzymacie Państwo w rękach, jest bardzo subiektywnym wyborem i nie może być traktowana jako przewodnik dla osób, które zajmują się lub powinny się zajmować likwidacją barier, z którymi stykają się osoby niepełnosprawne. W pewnym sensie stanowi ona także uzupełnienie treści zawartej w monografii zatytułowanej „Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście osób niepełnosprawnych. Aksjologia i zagadnienia instytucjonalne”, której celem stało się ukazanie wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami poprzez osadzenie ich w świecie idei humanistycznych.

Wstęp ...9

Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy
Marcin Wujczyk: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego ...17
Weronika Kupny: Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy ...33
Kamil Majewski: Status prawny i zadania centrum integracji społecznej ...61

Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami
Marek Woch: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce ...79
Kamil Cichoń: Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego ...91
Magdalena Gurdek: Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy ...115
Norbert Szczęch: Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności ...131
Agata Tarnacka: Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji ...157

Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej
Maciej Borski: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych ...185
Rafał Bernat: Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków ...201
Aleksander Słysz: Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ...223
Bartosz Olma: Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych ...237
Małgorzata Olma: Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego ...251
Karol Król: Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych ...267
Maria Zrałek: Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych ...279

Zakończenie ...295
Bibliografia ...301