Helion


Szczegóły ebooka

KOMPETENCJE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. SAMORZĄD TERYTORIALNY A RYNKI PRACY

KOMPETENCJE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. SAMORZĄD TERYTORIALNY A RYNKI PRACY


Nawet pobieżna lektura opracowań poświęconych wzajemnym relacjom samorządu terytorialnego (a ściślej: jego jednostek i ich organów) i rynków pracy (w pierwszym rzędzie tzw. lokalnych) wskazuje, iż relacje te stanowią przedmiot zainteresowań badawczych różnych dyscyplin naukowych. Wspomniana problematyka ma zatem interdyscyplinarny charakter, który uwzględniać należy, prowadząc kompleksowe badania. (…)
Samorząd terytorialny w stosunku do rynków pracy, w szczególności lokalnych, występuje bowiem w różnych rolach, realizując określone cele, zadania i funkcje. (…)
Po pierwsze, kolokwialnie mówiąc, jako „pracodawca” uczestniczy bezpośrednio w procesach, jakie zachodzą na lokalnych rynkach pracy, co przekłada się na jego udział w procesach występujących na rynku pracy w skali krajowej. (…)
Po drugie, przepisy prawa przewidziały dla określonych organów jednostek samorządu terytorialnego zadania i cele do realizacji oraz związane z nim kompetencje w zakresie zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu. (…)
Po trzecie, praktyczne działania wskazanych podmiotów na lokalnych rynkach pracy, opis i analiza ich efektów pozwala na ocenę stanu zatrudnienia i bezrobocia na danym terenie, skuteczności (bądź nie) zastosowanych środków, m.in. prawnych, oraz propozycje zmian.

Bolesław Maciej Ćwiertniak: O refleksji naukowej nad relacjami samorządu terytorialnego i rynków pracy (zamiast Wprowadzenia) ...7
CZĘŚĆ I. Pracodawca samorządowy i jego pracownicy
Rozdział 1. Marcin Wujczyk
Zakres pojęcia „pracodawca samorządowy” ...21
Rozdział 2. Mateusz Barwaśny
Specyfika nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) ...31
Rozdział 3. Grzegorz Krawiec
Staż pracy jako warunek zatrudnienia na stanowisku zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ...49
Rozdział 4. Marian Andrzej Liwo
Raporty Najwyższej Izby Kontroli o naborze na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego i ich reperkusje ...57
Rozdział 5. Andrzej Marian Świątkowski
Przeniesienie służbowe w ustawie o pracownikach samorządowych jako specyficzna cecha zobowiązaniowego stosunku pracy
urzędnika samorządu terytorialnego ...75
Rozdział 6. Dorota Fleszer
Zarządzanie zasobami ludzkimi a oceny pracowników samorządowych ...101
CZĘŚĆ II. Źródła prawa i kompetencje organów samorządu terytorialnego w zakresie rynków pracy
Rozdział 7. Jarosław Sozański
Międzynarodowe prawo pracy a lokalne rynki pracy, w tym pozostające w kompetencji samorządów terytorialnych ...125
Rozdział 8. Andrzej Ziomek
Główne bariery i rządowe propozycje zmian w skuteczniejszym przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce. Retrospekcja działań (2009-2013) ...143
Rozdział 9. Joanna Unterschütz
Rola publicznych służb zatrudnienia w procedurze legalnego zatrudnienia migrantów ...155
Rozdział 10. Joanna Jagoda
Zadania powiatów w zakresie polityki rynku pracy ...169
CZĘŚĆ III. Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy w regionie
Rozdział 11. Jarosław Storczyński
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w mieście Bielsko-Biała i powiecie bielskim w latach 2011-2016
– wybrane zagadnienia ...181
Rozdział 12. Jacek Pyka, Andrzej Ziomek
Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach województwa śląskiego w świetle badań ankietowych ...195
Rozdział 13. Karolina Sykuła, Andrzej Ziomek
Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach województwa opolskiego – wyniki badań ankietowych ...215
Rozdział 14. Andrzej Ziomek
Teoretyczne uwarunkowania przeciwdziałania bezrobociu w gminach ...225
Rozdział 15. Dagmara Gil
Bezrobocie i metody przeciwdziałania temu zjawisku na przykładzie gminy Zawiercie ...239
Rozdział 16. Romuald Jończy, Justyna Rokitowska
Czynniki remigracji Polaków z zagranicy ...257
Rozdział 17. Arkadiusz Przybyłka
Ograniczenie zatrudnienia wśród górników węgla kamiennego w okresie transformacji ustrojowej ...271
Rozdział 18. Bożena Gajdzik
Skutki indukowanej redukcji kadry w przemyśle hutniczym ...281
Rozdział 19. Maria Zrałek
Sytuacja osób starszych na rynku pracy ...295