Szczegóły ebooka

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Michał Igor Ulasiewicz

Ebook

Prezentowana monografia jest poświęcona ważnej teoretycznie i doniosłej praktycznie problematyce jawności działań administracji. Zawiera wszechstronną i kompleksową analizę prawnych gwarancji jawności, aktualnych poglądów przedstawicieli doktryny oraz wykładni przepisów przyjętej w orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówiono w niej m.in.: znaczenie i funkcje, jakie pełni jawność w demokratycznym państwie prawnym, proces kształtowania się prawnych gwarancji jawności, pozycję jawności w międzynarodowym i polskim porządku prawnym, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz inne unormowania administracyjnoprawne służące realizacji zasady jawności, a także najważniejsze ograniczenia jawności.

Publikacja jest skierowana w szczególności do przedstawicieli nauki prawa, studentów prawa i administracji, urzędników administracji publicznej, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów i pracowników sądów administracyjnych.

Wykaz stosowanych skrótów 9

Wstęp 11

 

Rozdział pierwszy. Zagadnienia wprowadzające 15

 1. Wyjaśnienie pojęcia jawności działań administracji publicznej – funkcje jawności działań administracji publicznej 15
 2. Jawność działań administracji publicznej i jej ograniczenia w ujęciu ewolucyjnym – ogólna prezentacja obowiązujących obecnie unormowań prawnych 29

 

Rozdział drugi. Jawność działań administracji publicznej na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej 83

 1. Uwagi wstępne 83
 2. Pojęcie i rodzaje informacji publicznej 84
 3. Zakres podmiotowy prawa dostępu do informacji publicznej i zakres podmiotowy obowiązku jej udostępnienia 99
 4. Pojęcie i ścieżki dostępu do informacji publicznej 106
 5. Biuletyn Informacji Publicznej 110
 6. Centralne repozytorium informacji publicznej 122
 7. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek 127
 8. Pozostałe ścieżki dostępu do informacji publicznej 144
 9. Odpowiedzialność prawna za nieudostępnienie informacji publicznej 154

 

Rozdział trzeci. Jawność działań administracji publicznej na gruncie innych regulacji administracyjnoprawnych 167

 1. Uwagi wstępne 167
 2. Jawność działań administracji publicznej a ogłaszanie prawa 171
 3. Jawność działań administracji publicznej w prawnej regulacji lobbingu 179
 4. Jawność działań administracji publicznej a prawna regulacja dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie 191
 5. Jawność działań administracji publicznej w procedurze administracyjnej 204
 6. Jawność działań administracji publicznej w prawie zamówień publicznych 222

 

Rozdział czwarty. Ograniczenia jawności działań administracji publicznej 235

 1. Uwagi wstępne 235
 2. Ograniczenia jawności działań administracji publicznej ze względu na dobro wspólne 237
 3. Ograniczenia jawności działań administracji publicznej ze względu na prywatność jednostki 265
 4. Ograniczenia jawności działań administracji publicznej ze względu na inne dobra prawnie chronione 300

 

Zakończenie 309

Bibliografia 315

 • Tytuł: Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej
 • Autor: Michał Igor Ulasiewicz
 • ISBN: 978-83-8088-819-7, 9788380888197
 • Data wydania: 2018-04-03
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_0tme
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego