Helion

Szczegóły ebooka

Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty

Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty


Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat programowania oraz wdrażania lokalnej polityki społecznej w kontekście wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Omówiono w niej zagadnienia kluczowe dla społecznego i gospodarczego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Książka może okazać się szczególnie przydatna dla kierowników i pracowników administracji samorządowej.

Autor - długoletni praktyk związany z samorządem i systemem pomocy społecznej - w sposób zwięzły i przystępny opisuje, jak poszczególne samorządy programują i wdrażają lokalną politykę wobec starości.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych 11

  1. Definicje i konteksty 11
  2. Nauka o polityce społecznej wobec starzejącego się społeczeństwa 19
  3. Zarządzanie strategiczne w samorządach – zmiana jakości w lokalnej polityce społecznej 27
  4. Badania nad strategiami rozwiązywania problemów społecznych 41
  5. Podsumowanie 49

 

Rozdział 2. Strategie rozwiązywania problemów społecznych wobec starzejących się mieszkańców 51

  1. Zakres, metodologia analizy i oceny strategii 51
  2. Aspekty prawne i przesłanki strategiczne 53
  3. Definiowanie strategii i perspektywa czasowa 60
  4. Autorzy i ich metody pracy nad dokumentem 66
  5. Diagnoza głównych problemów społecznych 71
  6. Narzędzia analizy strategicznej i prognozowanie zmian 78
  7. Rola partnerów społecznych 95
  8. Monitoring i perspektywa finansowa 97
  9. Podsumowanie 105

 

Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów społecznych w praktyce 109

  1. Koordynacja lokalnej polityki społecznej 109
  2. Postrzeganie polityki społecznej i ocena miejscowych relacji służących jej kształtowaniu 112
  3. Rola strategii i ocena jej funkcjonowania 121
  4. Postrzeganie kwestii osób starszych w środowiskach lokalnych 136
  5. Obszary współpracy w zakresie rozwiązywania kwestii starości 143
  6. Podsumowanie 148

 

Rozdział 4. Wybrane programy i projekty dotyczące ludzi starych 153

  1. „Siedemdziesiąt Plus” – Katowice 154
  2. Program Wsparcia Seniorów – Częstochowa 156
  3. „Aktywni 60+” – Tychy 158
  4. Inne projekty 159
  5. Podsumowanie 162

 

Zakończenie 165

Bibliografia 169

Spis rysunków, tabel i wykresów 183

O autorze 185