Helion


Szczegóły ebooka

Obraz zwielokrotniony. Reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1920-1939

Obraz zwielokrotniony. Reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1920-1939


Książka poświęcona jest twórczości międzywojennych awangard oraz roli, jaką odgrywały w niej media technicznej reprodukcji i procesy transmisji obrazów. Nawiązując do tezy Waltera Benjamina z lat 30. XX wieku, mówiącej, że fotografia i dostępność reprodukcji zmieniły nowoczesne pojęcie sztuki, autorka opisuje, jak użycie reprodukcji i jej upowszechnienie wpływało na nowe sposoby prezentacji sztuki i tworzenie artystycznych sieci wymiany oraz jakie było jej miejsce w świadomości artystycznej pierwszych dekad XX wieku.

W początkowych rozdziałach publikacji zostały zarysowane przemiany technik reprodukcyjnych związane z wynalezieniem fotografii, w tym sięgające XIX wieku genealogie idei uniwersalnej kolekcji dzieł sztuki - „muzeum wyobraźni” opartego na fotografii. Poruszając kwestie funkcjonowania reprodukcji w naukowym i popularnym obiegu, autorka rekonstruuje toczące się na ten temat debaty, przybliżając zróżnicowane stanowiska badaczy - historyków i krytyków sztuki - względem fotografii jako zapośredniczającego, transformującego narzędzia. Dalsze rozdziały zawierają szczegółowe analizy wybranych praktyk awangardowych - czasopism artystycznych, almanachów, publikacji teoretycznych i wczesnych prób (auto)historyzac ji sztuki awangardowe j. Ukazują one, jak środki mechanicznej reprodukcji - w większości afirmatywnie przyjmowane przez twórców - stawały się podstawą nowych form wizualnego przekazu oraz elementem retorycznych strategii. Zwracając uwagę na zależności między awangardowymi publikacjami a równoległym rozwojem popularnej prasy ilustrowane j, autorka stara się też uchwycić sposoby sytuowania się działań awangardowych w relacji do szersze j kultury wizualne j badanego okresu.

Wprowadzenie 9

Rozdział I. „Dzieła wszystkich stylów i wszystkich epok” – narodziny fotograficznego musée imaginaire 25

1.1. Fotografia – „skromne narzędzie w służbie nauki i sztuki” 29

1.2. W stronę kolekcji uniwersalnej 34

1.3. Rywalizacja i konwergencja – grafika reprodukcyjna a fotografia 41

1.4. Fotografia jako sztuczna pamięć historii sztuki – ideał naoczności i „mowa obrazów” 45

1.5. Sztuka i informacja – stanowisko Erwina Panofsky’ego w debacie lat 20. 54

Rozdział II. „Dzieło zwielokrotnione” – transfiguracja i zapośredniczenie przez reprodukcję 61

2.1. Dokument fotograficzny i styl – formy widzenia według Heinricha Wölfflina 61

2.2. Przestrzeń kadru, wirtualność i autonomizacja dzieła 69

2.3. Fotograficzne suplementy – fotogenia i „dzieło w ruchu” 75

Rozdział III. Reprodukcja w walce o nową sztukę 95

3.1. Der Blaue Reiter – reprodukcja w poszukiwaniu źródeł 98

3.2. W stronę reprodukcji technicznej – awangarda wobec mediów masowych 105

3.3. Czasopisma awangardy – międzynarodowa wymiana i krążenie obrazów 126

3.4. Świadomość medium – reprodukcja fotograficzna a materialność dzieła 155

Rozdział IV. „L’Esprit Nouveau” – „respekt dla arcydzieł” i wizualny dyskurs ikonoklazmu 167

4.1. „Lekcja maszyny” i pochwała reprodukcji 175

4.2. Idole tradycji i ikony nowoczesności 182

4.3. Paralele klasyczne i obrazy w działaniu 197

Rozdział V. Czas obrazów – nowe uniwersum plastyczności 215

5.1. Wędrujące obrazy a konstruowanie nowej tradycji: Buch neuer Künstler i Kunstismen 230

5.2. L. Moholy-Nagy: Neues Sehen, fotografia i kształcenie zmysłów 239

5.3. Historia form i dynamika anachronizmu: S. Giedion, C. Giedion-Welcker 250

Zakończenie 267

Bibliografia 277

Summary 289

Resumé 295

Indeks osobowy 301

Spis ilustracji 311

O autorce 317