Helion


Szczegóły ebooka

Podatek od wyjścia

Podatek od wyjścia


Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za granicę. W publikacji zaprezentowano istotę podatku od wyjścia, regulacje go dotyczące w wybranych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz omówiono problematykę tego rodzaju podatku w świetle prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i Konstytucji RP. Celem głównym monografii jest zaproponowanie ram regulacji dotyczącej podatku od wyjścia, podlegającej wprowadzeni u do prawa polskiego, która realizowałaby zadania i założenia tego unormowania, a także byłaby zgodna z prawem Unii Europejskiej oraz Konstytucją RP. Książka stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej - obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2017 roku i wyróżnionej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2018 roku.

Wykaz skrótów 9

Wstęp 11

 

Rozdział 1. Istota podatku od wyjścia 17

  1. Wprowadzenie 17
  2. Pojęcie podatku od wyjścia 18
  3. Cechy podatku od wyjścia 20
  4. Rodzaje podatku od wyjścia 29
  5. Podatek od wyjścia a rozszerzony obowiązek podatkowy 31
  6. Przyczyny wprowadzania podatku od wyjścia 35
  7. Cele podatku od wyjścia 37
   1. Zapobieganie utracie wpływów budżetowych 38
   2. Zapobieganie unikaniu opodatkowania 42
   3. Uzyskanie dodatkowych wpływów budżetowych 50
  8. Miejsce podatku od wyjścia w systemie prawa podatkowego 51
  9. Podsumowanie 53

 

Rozdział 2. Unormowania w zakresie podatku od wyjścia w wybranych państwach EOG 57

  1. Wprowadzenie 57
  2. Podatek od wyjścia obciążający osoby fizyczne 59
   1. Francja 59
   2. Hiszpania 62
   3. Holandia 65
   4. Niemcy 68
   5. Norwegia 73
   6. Wnioski prawnoporównawcze 78
  3. Podatek od wyjścia obciążający spółki 84
   1. Francja 84
   2. Hiszpania 85
   3. Holandia 87
   4. Niemcy 89
   5. Norwegia 91
   6. Wnioski prawnoporównawcze 94
  4. Podsumowanie 99

 

Rozdział 3. Podatek od wyjścia w świetle prawa Unii Europejskiej 101

  1. Wprowadzenie 101
  2. Podatek od wyjścia a dyskryminacja 104
  3. Podatek od wyjścia a ograniczenia korzystania z fundamentalnych swobód 106
   1. Fundamentalne swobody 109
   2. Uzasadnienia ograniczeń fundamentalnych swobód 123
    1. Okoliczności wynikające z TFUE 123
    2. Okoliczności zaakceptowane przez TSUE 125
    3. Okoliczności odrzucone przez TSUE 132
   3. Proporcjonalność 135
  4. Podsumowanie 144

 

Rozdział 4. Podatek od wyjścia a prawo międzynarodowe 147

  1. Wprowadzenie 147
  2. Zjawisko podwójnego opodatkowania i nieopodatkowania 148
  3. Zakres stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 153
  4. Normy rozdzielające roszczenia podatkowe pomiędzy państwa – strony umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 160
  5. Środki zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu 169
  6. Propozycje rozwiązania problemu podwójnego opodatkowania 185
  7. Podsumowanie 194

 

Rozdział 5. Propozycja wprowadzenia podatku od wyjścia w Polsce 197

  1. Wprowadzenie 197
  2. Ocena koncepcji podatku do wyjścia z punktu widzenia zgodności z Konstytucją RP 198
   1. Ingerencja podatku od wyjścia w prawa i wolności konstytucyjne 198
   2. Zasady tworzenia przepisów prawa podatkowego a podatek od wyjścia 211
  3. Cel wprowadzenia podatku od wyjścia 218
  4. Regulacje dotyczące podatku od wyjścia w polskich ustawach o podatkach dochodowych 225
   1. Podatek od wyjścia obciążający osoby fizyczne 225
   2. Podatek od wyjścia obciążający spółki 233
  5. Rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania 239
  6. Podsumowanie 243

 

Zakończenie 247

Bibliografia 253

Wykaz orzeczeń 265