Helion


Szczegóły ebooka

Prawa człowieka. Uniwersalizm a partykularyzm godności

Prawa człowieka. Uniwersalizm a partykularyzm godności


Prezentowane przez autorów analizy zwracają uwagę na wiele szczegółowych kwestii prawnych, etycznych i filozoficznych, a przyjęta perspektywa namysłu i proponowanych rozwiązań opiera się na godności osoby ludzkiej. Skoncentrowani na jej istocie mniejszym zainteresowaniem darzymy tzw. koncepcje godności, dyskusję wokół jej źródeł (immanentnych czy transcendentnych), konteksty, w których występuję, obszary nauki i kultury, które do niej nawiązują, czyniąc zeń niekiedy boskie principium myślenia i działania. Nie fascynują nas także przeświadczenia o zobowiązującej sile godności, jakoby miała być źródłem powinności moralnych człowieka. O wiele bardziej przekonuje nas osobiste poczucie własnej i cudzej wartości, płynącej z uchwycenia sensu spotkania z Innym, otwarcia się na drugiego człowieka, na jego i własne człowieczeństwo.

Wstęp

D. Bieńkowska, R. Kozłowski: Prawa człowieka wobec godności ludzkiej
D. Bieńkowska: Poszanowanie praw kobiet a prawa człowieka
D. Bieńkowska: Aksjologiczne fundamenty prawa
D. Bieńkowska: Godność jako wspólny fundament hard law i soft law
D. Bieńkowska: (Nie)godność śmierci. Uwagi prawno-etyczne w pryzmacie belgijskiej ustawy eutanatycznej
R. Kozłowski: Nienaruszalność i poszanowanie ludzkiego życia
D. Bieńkowska, R. Kozłowski: Godność a wolność sumienia
R. Kozłowski: Sprzeciw wobec redukcjonistycznej antropologii
R. Kozłowski: Godność jako problem filozoficzny
Zakończenie
Bibliografia
Nota bibliograficzna