Helion


Szczegóły ebooka

 
Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych

Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych


Głównym celem monografii jest zdefiniowanie i kompleksowe zbadanie zagadnienia jakości informacji w raportach obowiązkowych i dobrowolnych sporządzanych przez spółki giełdowe. Przedstawiono w niej analizę determinant jakości informacji i konsekwencji wynikających z jej zróżnicowani a, a także charakterystykę i krytyczną ocenę naukowych metod badania jakości informacji finansowych i niefinansowych oraz formy ich prezentacji. Publikacja zawiera wyniki badań własnych autora na temat determinant kształtujących jakość informacji w raportach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z zastosowaniem trzech metod: nietypowych składników memoriałowych, wskaźnika jakości informacji niefinansowych o modelu biznesu i wskaźnika rozbieżności wykresów. Na podstawie rozważań i wyników analiz zasugerowano nowe kierunki badań. Ważnym aspektem pracy jest refleksja nad znaczeniem koncepcji modelu biznesu dla jakości raportów spółek giełdowych oraz jej konsekwencje dla systemu informacyjnego rachunkowości.

Książka jest skierowana do badaczy i studentów zainteresowanych zagadnieniem jakości informacji, a także do księgowych, specjalistów rachunkowości zarządczej, biegłych rewidentów, przedstawicieli instytucji stanowiących standardy sprawozdawczości i nadzorujących rynki finansowe, którzy na co dzień mają wpływ na jakość informacji zawartych w raportach przedsiębiorstw.

Wykaz skrótów 7

 

Wstęp 9

 

 1. Komunikowanie się spółek giełdowych z interesariuszami 21
  1. Modele komunikowania spółek giełdowych z interesariuszami 21
  2. Teorie objaśniające komunikowanie spółek z interesariuszami 25
  3. System informacyjny rachunkowości w procesie komunikowania się spółek giełdowych z interesariuszami 31
  4. Zróżnicowanie raportów spółek giełdowych 37
   1. Raporty obowiązkowe 38
   2. Raporty dobrowolne 42
  5. Rola odwzorowania modelu biznesu w raportach spółek giełdowych dla jakości tych raportów 50
 2. Jakość informacji – istota, pożądane cechy jakościowe oraz typologia metod pomiaru 59
  1. Istota i cechy jakościowe informacji 59
  2. Ewolucja cech jakościowych informacji w założeniach koncepcyjnych i wytycznych sprawozdawczości 65
  3. Cechy jakościowe informacji w świetle badań empirycznych 78
  4. Jakość informacji a forma prezentacji raportów 88
  5. Inicjatywy służące zapewnieniu i poprawie jakości informacji w raportach spółek giełdowych 92
  6. Istota i typologia metod pomiaru jakości informacji w raportach spółek giełdowych 104
 3. Metody pomiaru jakości informacji finansowych 107
  1. Jakość informacji o wynikach finansowych 109
   1. Stabilność wyników finansowych 111
   2. Wielkość i rodzaj składników memoriałowych 112
   3. Gładkość wyników finansowych 116
   4. Asymetryczna terminowość i szybkie ujmowanie strat 117
   5. Porównanie z wartościami wzorcowymi 118
   6. Wielokryterialna metoda pomiaru jakości wyniku (dochodu) całościowego 120
  2. Reakcja rynków na informacje o wynikach finansowych 121
  3. Sygnały zewnętrzne słabej jakości informacji finansowych 123
  4. Wskaźnik jakości dezagregacji informacji w sprawozdaniach finansowych 125
  5. Analiza porównawcza metod pomiaru jakości informacji finansowych 128
 4. Metody pomiaru jakości informacji niefinansowych 133
  1. Ocena jakości informacji przez ekspertów 134
  2. Wskaźniki jakości ujawnianych informacji 136
  3. Metody analizy tematycznej 142
  4. Wskaźniki zrozumiałości (czytelności) tekstu 145
  5. Analiza porównawcza metod pomiaru jakości informacji niefinansowych 150
 5. Metody pomiaru jakości formy prezentacji informacji 153
  1. Wskaźnik rozbieżności wykresów 153
  2. Wskaźniki jakości formy elektronicznej raportów 156
  3. Analiza porównawcza metod pomiaru jakości formy prezentacji informacji 158
 6. Postrzeganie, determinanty i konsekwencje jakości informacji w raportach spółek giełdowych 161
  1. Jakość informacji w raportach spółek giełdowych z perspektywy interesariuszy 161
  2. Determinanty jakości informacji w raportach spółek giełdowych 167
  3. Konsekwencje ekonomiczne jakości informacji w raportach spółek giełdowych 173
  4. Jakość informacji w raportach spółek giełdowych a jakość audytu 176
 7. Jakość informacji w raportach spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie – wyniki własnych badań empirycznych 181
  1. Przegląd wyników badań empirycznych w obszarze jakości informacji spółek notowanych na GPW w Warszawie 181
  2. Badanie jakości informacji finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie 195
  3. Badanie jakości informacji o modelach biznesu w sprawozdaniach z działalności 212
  4. Badanie jakości formy graficznej informacji wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie 222
  5. Podsumowanie wyników badań empirycznych 233

 

Podsumowanie 237

Bibliografia 255

Spis rysunków 279

Spis tabel 281

Abstract 283

Od Redakcji 287