Helion


Szczegóły ebooka

 
Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka

Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka


Obecność prawa rzymskiego w dziejach prawa angielskiego do niedawna nie cieszyła się szerszym zainteresowaniem nauki. W dotychczasowych badaniach odnoszono się do oderwanych od siebie zagadnień i okresów historycznych. Najbardziej wyrazistą luką badawczą pozostawało osiemnaste stulecie. Autor publikacji podjął wnikliwą analizę prawa rzymskiego. Przedstawił losy zarówno królewskich katedr prawa rzymskiego w Oksfordzie i Cambridge, jak i próby nauczania prawa starożytnych przez cywilistów - specjalistów zajmujących się prawem rzymskim, niezwiązanych z katedrami. Omówił zachowane do czasów współczesnych materiały wykładowe. Szczegółowo przeanalizował prawodawstwo uniwersyteckie związane z nadawaniem stopni bakałarza i doktora prawa w dwóch angielskich uczelniach, a także skupił się na społecznym oddziaływaniu cywilistów. Wiele miejsca poświęcił też romanistycznej literaturze angielskiej osiemnastego stulecia. Lektura książki pozwoli spojrzeć na cywilistów jak na ważny człon intelektualnej elity Anglii.

Wykaz skrótów 7

Wstęp 9

Rozdział 1. Królewskie katedry i profesorowie prawa rzymskiego w Oxfordzie i Cambridge 17

Rozdział 2. Prawo rzymskie jako przedmiot nauczania poza strukturą królewskich katedr 47

Rozdział 3. Studiowanie prawa rzymskiego. Nadawanie stopni bakałarza i doktora prawa 79

Rozdział 4. Cywiliści a życie społeczno-polityczne osiemnastowiecznej Anglii 121

Rozdział 5. Literatura romanistyczna 157

Zakończenie 207

Wykaz źródeł archiwalnych 213

Bibliografia 215

Wykaz tabel i wykresów 231

Law in Eighteenth-Century England. Teaching, Studying, Scholarship (Summary) 233