Helion


Szczegóły ebooka

Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918-1939

Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918-1939


Książka dotyczy historii garnizonu Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości do kampanii wrześniowej. Dzieje garnizonu ukazano na tle ówczesnych przemian organizacyjnych polskiej armii, w tym jego związków z lokalnym społeczeństwem. W monografii wiele miejsca poświęcono sprawom personalnym, przywracając pamięci potomnych wielu zapomnianych oficerów związanych z tomaszowskim garnizonem. Bogactwo informacji, uzupełnione obszernym zbiorem fotografii, sprawia, że publikacja zainteresuje nie tylko grono naukowców, lecz także pasjonatów i osoby chcące wzbogacić swoją wiedzę o historii Tomaszowa Mazowieckiego, a być może także o własnych rodzinach.

 

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie, biografie i źródła, dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zagadnień polskich i międzynarodowych; politycznych, społecznych i ekonomicznych; walki orężnej i działań dyplomatycznych; wreszcie przedsięwzięć na polu kultury.

 

W serii ukazały się:

Przemysław Waingertner, Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886–1996), wyd. 1 i wyd. 2

Łódzcy bohaterowie 1918 roku, pod redakcją Witolda Jarno i Przemysława Waingertnera

Jędrzej Moraczewski, Wspomnienia. Ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza. Młodość i praca inżynierska. Tom 1. Lata nauki 1870–1896, opracowanie, wstęp i komentarz Ilona Florczak

Joanna Sosnowska, Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi

Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, pod redakcją Aldony Domańskiej i Anny Michalak

 

Wkrótce:

Konrad Banaś, Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich. Handel polsko-arabski w latach 1918-1939

Małgorzata Łapa, Polska polityka handlu zagranicznego w latach 1918-1939

Wykaz skrótów                9

 

Wstęp                  11

 

Rozdział I. Garnizon w okresie wojen o granice Państwa Polskiego (1918–1921)              21

1. Odzyskanie niepodległości i początki garnizonu (1918–1919)                21

2. Garnizon jako zaplecze mobilizacyjne dla 30. Pułku Strzelców Kaniowskich (1919–1921)         34

 

Rozdział II. Pierwsza pokojowa dekada (1921–1929)      53

1. Władze garnizonowe               53

2 Lata 1921–1927             62

3. Lata 1927–1929            90

 

Rozdział III. Budowa nowych koszar (1933–1935)            107

 

Rozdział IV. Garnizon w przededniu wojny (1935–1939)              129

 

Rozdział V. Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego    163

 

Rozdział VI. Rok 1939 181

1. Mobilizacja II dywizjonu 4. Pułku Artylerii Ciężkiej      181

2. Wrześniowa obrona miasta   190

 

Zakończenie      217

 

Bibliografia         221

Spis tabel            229

Spis planów i schematów            231

Spis zdjęć            233

Indeks nazwisk                237