Helion


Szczegóły ebooka

Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy. Determinanty - reakcja rynku - ocena

Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy. Determinanty - reakcja rynku - ocena


Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Tendencja, która miała swój początek na rozwiniętych rynkach kapitałowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, dotyczyła poszerzania wachlarza rozwiązań z zakresu możliwości finansowych rozliczeń spółki z jej właścicielami. Zaobserwowano przejście jednostronnej dividend policy w wieloskładnikową payout policy.

Autorka monografii zaprezentowała próbę kompleksowego podejścia do polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy w krajowych niefinansowych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004-2016. Przeanalizowała zmiany w obszarze polityki wypłat w badanych spółkach. Podjęła próbę identyfikacji czynników determinujących skłonność tych firm do wypłaty dywidendy lub nabywania akcji własnych. Badaniu poddała również reakcje rynku na upublicznienie wiadomości o zainicjowaniu przez spółki wypłacania dywidendy lub wznowieniu jej wypłacania po co najmniej trzech latach oraz na ujawnienie informacji o planach nabywania akcji własnych.

Wstęp 7

 

1. Wprowadzenie do polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy                 21

1.1. Pojęcie i istota dywidendy           21

1.2. Prawo do dywidendy a prawa akcjonariuszy            24

1.3. Formy wypłat dywidendy             28

1.4. Metody pomiaru i oceny polityki dywidend             31

1.5. Pojęcie i istota nabywania akcji własnych spółki      34

1.6. Europejskie regulacje dotyczące nabywania akcji własnych 36

1.7. Nabywanie i umarzanie akcji własnych w prawie polskim     38

1.8. Metody nabywania akcji własnych             44

1.9. Motywy nabywania akcji własnych             48

1.10. Podsumowanie             54

 

2. Teorie wyjaśniające politykę wypłat na rzecz akcjonariuszy              57

2.1. Teoria nieistotności dywidend    57

2.2. Teoria prodywidendowa              60

2.3. Podejście antydywidendowe       65

2.4. Polityka wypłat w świetle teorii agencji     70

2.5. Polityka wypłat w oparciu o teorię cyklu życia przedsiębiorstwa        73

2.6. Efekt klienteli  78

2.7. Asymetria informacji i teoria sygnalizacji  84

2.8. Polityka wypłat w świetle teorii cateringowej          93

2.9. Podsumowanie               97

 

3. Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy niefinansowych krajowych spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2000–2017   99

3.1. Uzasadnienie podjęcia badania   99

3.2. Dobór spółek do badania             101

3.3. Analiza polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy krajowych niefinansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie           102

3.4. Analiza wypłat na rzecz akcjonariuszy niefinansowych krajowych spółek notowanych na GPW w Warszawie         108

3.5. Sektorowa analiza wypłat na rzecz akcjonariuszy krajowych niefinansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie      115

3.6. Charakterystyka spółek według podejścia do polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy      119

3.7. Podsumowanie               123

 

4. Badanie skłonności spółek do realizacji polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy                127

4.1. Cele i hipotezy badawcze             127

4.2. Założenia metodyczne   131

4.2.1. Wybór narzędzia badawczego        131

4.2.2. Specyfikacja zmiennych   133

4.3. Wyniki badania               135

4.3.1. Analiza skłonności spółek do wypłaty dywidendy      135

4.3.2. Analiza skłonności spółek do nabywania akcji własnych           144

4.4. Skłonność do prowadzenia polityki wypłat przez niefinansowe krajowe spółki giełdowe – wnioski            151

4.5. Podsumowanie               155

 

5. Reakcja rynku na inicjowanie wypłat na rzecz akcjonariuszy             159

5.1. Uzasadnienie podjęcia badania   159

5.2. Cel badania, hipotezy badawcze 160

5.3. Metodyka badania         161

5.4. Wyniki i wnioski z badania empirycznego 166

5.5. Podsumowanie               177

 

Zakończenie       179

Bibliografia         187

Spis tabel           207

Spis wykresów  209

Abstract             211

Od Redakcji        213