Helion


Szczegóły ebooka

Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju

Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju

Akademickie spin offy to przedsiębiorstwa tworzone przez byłych lub obecnych pracowników instytucji naukowych iwykorzystujące elementy wiedzy naukowej do budowy swojej oferty rynkowej. Stanowią ważny składnik nowoczesnej gospodarki, tworząc jeden z kanałów transferu wiedzy naukowej do praktyki.

W publikacji zaprezentowano akademickie spin offy przez pryzmat intensywności wykorzystywania wiedzy naukowej i biznesowej, analizując konfigurację ich zasobów oraz strukturę oferty rynkowej. Dzięki wywiadom przeprowadzonym przez autora z właścicielami akademickich spin offów możliwe było przedstawienie tej zbiorowości w sposób realistyczny i odzwierciedlający różnorodność jej zachowań. W monografii zaproponowano kategoryzację akademickich spin offów, dokonano szczegółowego opisu i analizy każdej z kategorii oraz przedstawiono typowe ścieżki rozwojowe.

Uzyskany obraz akademickich spin offów jest daleki od wizerunku szybko rozwijających się na skalę globalną firm wywodzących się z wiodących uczelni światowych. Ukazuje on jednak złożoność postaw przedsiębiorców i ich działań. Wskazuje na zachodzące procesy uczenia się oraz pozyskiwania wiedzy z zewnątrz, a także na powiązanie wykorzystania wiedzy z procesem przedsiębiorczym.

Wstęp 11

 1. Przedsiębiorczość akademicka – mechanizm komercjalizacji wiedzy naukowej       25
  1. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca i zachowania przedsiębiorcze               25
   1. Orientacja przedsiębiorcza      29
  2. Zachowania przedsiębiorcze – ich kontekst oraz proces przedsiębiorczy  32
   1. Tworzenie i prowadzenie małej i średniej firmy  33
   2. Przedsiębiorczość organizacyjna            37
   3. Przedsiębiorczy sposób zarządzania       39
   4. Proces przedsiębiorczy – perspektywy jego postrzegania                42
  3. Komercjalizacja wiedzy jako podstawa procesów przedsiębiorczych w ramach uczelni wyższej           44
   1. Przedsiębiorczy uniwersytet    44
   2. Istota komercjalizacji wiedzy    46
   3. Komercjalizacja wiedzy jako zadanie uczelni wyższych      50
   4. Formy komercjalizacji wiedzy na uczelni wyższej                52
   5. Ograniczenia i bariery w odniesieniu do działań komercjalizacji wiedzy pochodzącej z uczelni wyższej                54
   6. Uwarunkowania wsparcia komercjalizacji wiedzy na uczelniach wyższych    56
  4. Przedsiębiorczość akademicka jako mechanizm transferu wiedzy naukowej do gospodarki                 67
   1. Istota i formy przedsiębiorczości akademickiej    67
   2. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej          72
   3. Przedsiębiorczość technologiczna          74
 2. Akademicki spin off w nowoczesnej gospodarce             77
  1. Firma spin off jako zjawisko gospodarcze           77
   1. Spin off – pojęcie i jego składowe          82
   2. Spin off w sektorze przedsiębiorstw      85
  2. Akademicki spin off – pojęcie i klasyfikacje       93
   1. Akademicki spin off – typologia              97
   2. Spin off a spin out – dyskusja   101
   3. Akademicki spin off – próby uchwycenia skali zjawiska     103
  3. Sektor B+R jako środowisko tworzenia się akademickiego spin offu           105
   1. Kontekst formalny – spółki spin off i spółki celowe            108
   2. Powstanie akademickiego spin offu – środowisko uczelni i instytucji badawczych oraz ich pracowników             112
  4. Firmy spin off w gospodarce polskiej – szacowanie skali zjawiska                115
 3. Zasoby i czynniki powiązane jako determinanty powstawania i rozwoju przedsięwzięcia opartego na wiedzy               121
  1. Zasoby jako determinanty powstania i rozwoju akademickiego spin offu   121
   1. Zasoby jako czynnik zachowań strategicznych przedsiębiorstwa     121
   2. Podejście bazujące na zasobach jako jedna z płaszczyzn analizy akademickich spin offów w literaturze                128
   3. Zapotrzebowanie na zasoby materialne i niematerialne w tworzeniu firmy  132
  2. Wiedza i jej rodzaje jako szczególny rodzaj zasobu wykorzystywany w akademickim spin offie            138
   1. Cechy wiedzy jako zasobu        140
   2. Wiedza jawna oraz wiedza ukryta w odniesieniu do firm spin off    144
   3. Wiedza naukowa oraz wiedza biznesowa jako baza akademickiego spin offu               146
  3. Wiedza jako czynnik modyfikujący postrzeganie i wykorzystanie okazji rynkowych i zasobów – nowość i ryzyko            154
   1. Czynnik nowości jako kontekst powstawania firm spin off 154
   2. Ryzyko związane z zasobami jako element decyzji strategicznych   159
   3. Proces przedsiębiorczy i kształtowanie zasobów jako czynniki decyzji strategicznych               162
 4. Wiedza jako czynnik powstania i rozwoju akademickiego spin offu            165
  1. Powstanie akademickiego spin offu    165
   1. Proces powstania i rozwoju akademickiego spin offu – modele etapowe     165
   2. Powstająca firma – podejście bazujące na powiązaniu procesu przedsiębiorczego z konfiguracją zasobów i formułowaniem oferty rynkowej          171
   3. Wiedza jako czynnik powstania i rozwoju nowej firmy       176
  2. Wykorzystanie wiedzy naukowej oraz wiedzy biznesowej w odniesieniu do konfiguracji zasobów powstającego akademickiego spin offu             180
   1. Uwarunkowania zasobów finansowych w powstającym akademickim spin offie          181
   2. Zastosowanie wiedzy biznesowej i naukowej a zasoby finansowe   187
   3. Uwarunkowania zasobów fizycznych w powstającym akademickim spin offie              190
   4. Zastosowanie wiedzy biznesowej i naukowej a zasoby fizyczne       192
   5. Uwarunkowania zasobów ludzkich w powstającym akademickim spin offie  193
   6. Zastosowanie wiedzy biznesowej i naukowej a zasoby ludzkie         196
   7. Uwarunkowania zasobów organizacyjnych w powstającym akademickim spin offie    197
   8. Zastosowanie wiedzy biznesowej i naukowej a zasoby organizacyjne            198
  3. Wykorzystanie wiedzy naukowej i biznesowej a budowa i rozwój oferty rynkowej akademickiego spin offu    200
   1. Proces komercjalizacji wiedzy naukowej a oferta rynkowa akademickiego spin offu                 200
   2. Oferta rynkowa powstającego spin offu – znaczenie wiedzy w jej tworzeniu               204
  4. Założenia dotyczące analizy typologii akademickich spin offów – intensywność wykorzystania wiedzy naukowej i wiedzy biznesowej    206
 5. Typologia akademickich spin offów – wyniki badań empirycznych              209
  1. Proces badawczy, założenia oraz opis metodologiczny   209
   1. Zastosowane metody badawcze              211
   2. Charakterystyka populacji i dobór próby badawczej          212
   3. Uwarunkowania metodologiczne – analiza zastosowanych rodzajów wiedzy               215
  2. Typ 1 – mikroprzedsięwzięcia intensywnie wykorzystujące wiedzę z sektora nauki                218
   1. Ścieżki rozwojowe      224
   2. Ścieżka rozwojowa typu 1A – „uzupełnianie dochodów właściciela”              224
   3. Ścieżka rozwojowa typu 1B – „usprawnienia organizacyjne i odciążanie właściciela” 225
  3. Typ 2 – mikroprzedsięwzięcia o niewielkim wykorzystaniu wiedzy pochodzącej z sektora nauki oraz niewielkim wykorzystaniu wiedzy biznesowej                226
   1. Ścieżka rozwojowa typu 2 – stagnacja i drenowanie biznesu           231
  4. Typ 3 – przedsięwzięcia o umiarkowanym komponencie wiedzy pochodzącej z sektora nauki oraz o znaczącym wykorzystaniu wiedzy biznesowej                232
   1. Ścieżki rozwojowe      237
   2. Ścieżka rozwojowa typu 3A – „walka o przetrwanie”         238
   3. Ścieżka rozwoju typu 3B – „budowa stabilizacji finansowej oraz zmagania z wykorzystaniem wiedzy naukowej” 241
  5. Typ 4 – przedsięwzięcia o wysokim poziomie zastosowania wiedzy pochodzącej z sektora nauki oraz o wysokim poziomie wykorzystania wiedzy biznesowej        243
   1. Ścieżki rozwojowe      253
   2. Ścieżka rozwojowa typu 4A – „start-up z gotową ofertą rynkową”  253
   3. Ścieżka rozwojowa typu 4B – „stopniowy rozwój oferty rynkowej”                255

 

Podsumowanie 257

Bibliografia         273

Załącznik 1. Scenariusz wywiadu   293

Abstract              299

Spis rysunków   303

Spis tabel            305

Od Redakcji        307

 • Tytuł: Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju
 • Autor: Paweł Głodek
 • ISBN Ebooka: 978-83-8142-560-5, 9788381425605
 • Data wydania ebooka: 2019-05-23
 • Identyfikator pozycji: e_14lj
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego