Helion


Szczegóły ebooka

Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych. Przykład województwa łódzkiego

Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych. Przykład województwa łódzkiego


Od lat przedstawiciele nauki oraz praktyki poszukują dróg kształtowania trwałych przewag konkurencyjnych gospodarki kraju i zastanawiają się, jakie działania podejmowane w ramach polityki rozwoju prowadzą do podnoszenia konkurencyjności poszczególnych terytoriów. Coraz silniej przebija się więc terytorialne i zintegrowane podejście do rozwoju, które w praktyce sprowadzono do obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych, składających się z miasta centralnego i jego otoczenia, stanowiącego obszar interaktywnego rozprzestrzeniania się zjawisk i procesów zachodzących w centrum. Niestety, występujące w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych blokady negatywnie przekładają się na budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o nowoczesne czynniki bazujące na kapitale ludzkim i terytorialnym.

W publikacji omówiono współpracę samorządów województwa łódzkiego z różnymi partnerami w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier przekładających się na podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju miast i ich otoczenia. Ocena zachodzących w tym obszarze zjawisk pozwoliła na sformułowanie rekomendacji co do dalszych działań interwencyjnych służących usprawnieniu tej współpracy. Wyniki podjętych badań wykazują szczególną użyteczność dla rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych terytoriów i mogą być punktem wyjścia do opracowania i wdrożenia rozwiązań służących budowaniu relacji między różnymi podmiotami uczestniczącymi w procesach rozwojowych.

Wykaz skrótów             9

Wstęp               11

 

Rozdział 1. Terytorialno-funkcjonalne podejście do rozwoju 17

  1. Koncepcje i czynniki rozwoju        17
   1. Wybrane koncepcje rozwoju              17
   2. Czynniki rozwoju       25
  2. Terytorialny wymiar w polityce rozwoju  28
  3. Kapitał terytorialny jako nowy jakościowo czynnik rozwoju           34
  4. Obszary funkcjonalne i ich delimitacja      42
   1. Obszary funkcjonalne w polskich dokumentach planistycznych         42
   2. Obszary funkcjonalne – chaos terminologiczny i próba jego uporządkowania             44
   3. Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych     52

 

Rozdział 2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym               57

  1. Zintegrowane zarządzanie rozwojem       57
  2. Definicja pojęcia współpracy w administracji publicznej   62
  3. Systematyka i teorie współpracy 70
   1. Teoria kosztów transakcyjnych          71
   2. Teoria niesprawności władz 74
   3. Teoria klastrów          75
   4. Teoria zależności od zasobów             79
   5. Teoria wymiany relacyjnej    80
   6. Teoria sieci społecznych        81
  4. Charakterystyka instytucjonalnych form współpracy polskich samorządów           88
   1. Związek jednostek samorządu terytorialnego            89
   2. Związek metropolitalny         91
   3. Porozumienia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego         92
   4. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego             93
   5. Lokalne Grupy Działania        95
   6. Partnerstwo publiczno-prywatne     96
   7. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego         97
   8. Cywilnoprawne formy współpracy z udziałem jednostek samorządu terytorialnego               98
  5. Główni interesariusze współpracy              100

 

Rozdział 3. Współpraca polskich samorządów w świetle przeprowadzonych badań na przykładzie województwa łódzkiego         105

  1. Założenia metodyczne oraz cel i zakres badań      105
  2. Współpraca JST w świetle przeprowadzonych badań ilościowych                115
  3. Współpraca JST miejskich obszarów funkcjonalnych w świetle przeprowadzonych badań jakościowych  122
   1. Miasto Bełchatów i jego obszar funkcjonalny             123
   2. Miasto Pabianice i jego obszar funkcjonalny                125
   3. Miasto Tomaszów Mazowiecki i jego obszar funkcjonalny    127
   4. Miasto Zgierz i jego obszar funkcjonalny       128
   5. Miasto Skierniewice i jego obszar funkcjonalny         130
   6. Miasto Radomsko i jego obszar funkcjonalny              132
   7. Miasto Sieradz i jego obszar funkcjonalny     134
   8. Podsumowanie         137

 

Rozdział 4. Bariery we współpracy podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle przeprowadzonych badań        141

  1. Bariery we współpracy podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle przeprowadzonych badań ilościowych            142
   1. Bariery niezależne od jednostek samorządu terytorialnego 143
   2. Bariery zależne od jednostek samorządu terytorialnego       144
  2. Bariery we współpracy podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych    146
   1. Wewnątrzsektorowe bariery we współpracy              146
    1. Bariery ustrojowo-administracyjne    148
    2. Bariery prawne            156
    3. Bariery finansowe       165
    4. Bariera upartyjnienia samorządów     184
    5. Bariery psychospołeczne         188
    6. Bariery związane z planowaniem i programowaniem rozwoju              193
    7. Bariera braku zdolności do współpracy miast średniej wielkości           195
    8. Bariera kompetencji kadr samorządowych     201
    9. Bariery instytucjonalne związane z prowadzeniem polityki rozwoju   204
   2. Międzysektorowe bariery we współpracy    206
    1. Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi              206
    2. Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami   220
    3. Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z uczelniami i jednostkami B+R                224
    4. Podsumowanie           225

 

Wnioski końcowe i rekomendacje       227

 

Bibliografia      243

Spis tabel         261

Spis rysunków               262

Spis wykresów              263

Załączniki         265

Załącznik 1. Niezależne od JST bariery we współpracy z poszczególnymi grupami partnerów        266

Załącznik 2. Zależne od JST bariery we współpracy z poszczególnymi grupami partnerów               269