Helion


Szczegóły ebooka

Efektywność informacyjna rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej

Efektywność informacyjna rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej

Celem publikacji jest ocena, czy wybrane europejskie rynki finansowe były efektywne informacyjnie w latach 2004-2017 w formie półsilnej, a także analiza porównawcza wytypowanych rynków wschodzących i dojrzałych. Podjęte badania są próbą zweryfikowania hipotezy o ponadprzeciętnej stopie zwrotu z różnych aktywów finansowych na ogłoszenia decyzji banku centralnego o zmianie lub pozostawieniu bez zmian stopy referencyjnej oraz ogłoszenia decyzji przez narodową instytucję statystyczną o wskaźniku PKB na krzywą dochodowości i giełdowy rynek akcji.

W części empirycznej przedstawiono i zastosowano analizę testów zdarzeń. Do porównania rynków finansowych wybrano Polskę, Czechy i Wielką Brytanię, a do oceny wpływu wykorzystano kilka instrumentów finansowych (stopy rynku międzybankowego, kontrakty FRA, obligacje skarbowe, swapy IRS) oraz indeksy giełdowe. Uzyskane wyniki wykazały, że analizowane rynki finansowe nie są w pełni zgodne z teorią rynków efektywnych w formie średniej, jednak poszczególne segmenty rynków finansowych w poszczególnych krajach posiadały takie cechy.

Wstęp 9

 

Rozdział I. Krzywa dochodowości w ujęciu teoretycznym       15

  1. Stopa procentowa w teorii i praktyce gospodarczej        15
   1. Pojęcie i istota stopy procentowej            15
   2. Rodzaje stóp procentowych oraz czynniki wpływające na ich wysokość          18
   3. Ryzyko stopy procentowej i jego klasyfikacja         20
  2. Terminowa struktura stóp procentowych          24
   1. Pojęcie i rodzaje terminowej struktury stóp procentowych               24
   2. Podstawowe teorie struktury terminowej stóp procentowych          28
   3. Determinanty krzywej dochodowości      35
   4. Potencjał informacyjny krzywej dochodowości     37
  3. Charakterystyka wybranych instrumentów rynku finansowego    39
   1. Depozyty międzybankowe          42
   2. Akcje               46
   3. Obligacje         55
   4. Instrumenty pochodne na stopę procentową        62

 

Rozdział II. Efektywność rynku finansowego w ujęciu teoretycznym   75

  1. Definicja, istota i klasyfikacja rynku finansowego             75
  2. Koncepcja efektywnego rynku finansowego     77
   1. Historia koncepcji efektywności rynku     77
   2. Pojęcie i definicja rynku efektywnego     80
   3. Podstawy teoretyczne hipotezy o efektywności rynku kapitałowego               84
   4. Formy i stopnie efektywności informacyjnej          88
   5. Konsekwencje i skutki istnienia efektywnego rynku             91
  3. Teoria efektywności w świetle anomalii rynku finansowego          93
  4. Związek pomiędzy efektywnością informacyjną rynku finansowego a przejrzystością i wiarygodnością polityki pieniężnej           96
   1. Pojęcie i cechy przejrzystej polityki pieniężnej      97
   2. Pojęcie i cechy wiarygodnej polityki pieniężnej     100
   3. Związek i konsekwencje przejrzystej i wiarygodnej polityki pieniężnej            102
   4. Informacja i komunikacja w systemie finansowym 108
  5. Efektywność informacyjna rynku finansowego 117
   1. Metody analizy efektywności informacyjnej rynków finansowych     118
   2. Przegląd badań dotyczących weryfikacji efektywności rynku finansowego     127
  6. Cele i zakres autorskich badań empirycznych   155

 

Rozdział III. Wpływ ogłoszenia decyzji narodowego banku centralnego o zmianie lub pozostawieniu bez zmian poziomu stopy referencyjnej w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii               159

  1. Charakterystyka i wpływ ogłoszenia przez radę banku centralnego informacji o zmianie lub pozostawieniu bez zmian poziomu stopy referencyjnej na terminową strukturę stóp procentowych i giełdowy rynek akcji       159
  2. Konstrukcja badania wpływu ogłoszenia przez radę banku centralnego informacji o zmianie lub pozostawieniu bez zmiany poziomu stopy referencyjnej na terminową strukturę stopy procentowej oraz giełdowy rynek akcji 164
  3. Wyniki badania dla Polski       169
   1. Krótki odcinek krzywej dochodowości     169
   2. Długi odcinek krzywej dochodowości       181
   3. Rynek akcji      189
  4. Wyniki badania dla Czech      191
   1. Krótki odcinek krzywej dochodowości     191
   2. Długi odcinek krzywej dochodowości       203
   3. Rynek akcji      210
  5. Wyniki badania dla Wielkiej Brytanii   212
   1. Krótki odcinek krzywej dochodowości     212
   2. Długi odcinek krzywej dochodowości       222
   3. Rynek akcji      231
  6. Porównanie wyników testów zdarzeń ogłoszenia decyzji o stopie referencyjnej w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii                233

 

Rozdział IV. Wpływ ogłoszenia przez narodową instytucję statystyczną informacji o wskaźniku dynamiki zmian PKB w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii              245

  1. Charakterystyka i wpływ ogłoszenia przez narodową instytucję statystyczną informacji o kwartalnym wskaźniku dynamiki zmian PKB w ujęciu rocznym na terminową strukturę stopy procentowej oraz giełdowy rynek akcji   245
  2. Konstrukcja badania wpływu ogłoszenia przez narodową instytucję statystyczną informacji o kwartalnym wskaźniku dynamiki zmian PKB na terminową strukturę stopy procentowej oraz giełdowy rynek akcji 249
  3. Wyniki badań dla Polski        252
   1. Krótki odcinek krzywej dochodowości    252
   2. Długi odcinek krzywej dochodowości      259
   3. Rynek akcji     265
  4. Wyniki badań dla Czech        268
   1. Krótki odcinek krzywej dochodowości    268
   2. Długi odcinek krzywej dochodowości      273
   3. Rynek akcji     279
  5. Wyniki badań dla Wielkiej Brytanii     281
   1. Krótki odcinek krzywej dochodowości    281
   2. Długi odcinek krzywej dochodowości      289
   3. Rynek akcji     294
  6. Porównanie wyników testów zdarzeń ogłoszenia informacji o wskaźniku dynamiki zmian PKB w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii   297

 

Zakończenie       305

Bibliografia         313

Spis tablic           325

Spis wykresów   327

Spis schematów 337

Załączniki            339

 • Tytuł: Efektywność informacyjna rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
 • Autor: Dominik Kubacki
 • ISBN Ebooka: 978-83-8142-549-0, 9788381425490
 • Data wydania ebooka: 2019-09-11
 • Identyfikator pozycji: e_17qg
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego