Helion


Szczegóły ebooka

Przestrzenie przekładu T. 2

Przestrzenie przekładu T. 2

Drugi tom monografii Przestrzenie przekładu, który oddajemy do Państwa rąk, jest rezultatem konfrontacji różnych metod językoznawczych i literaturoznawczych, stosowanych we współczesnych badaniach przekładoznawczych. W debacie, która dała możliwość ukazania różnorodności tematycznej i wielopłaszczyznowości tych badań oraz nakreślenia pewnych aspektów ich rozwoju, wzięli udział przekładoznawcy z Polski, Rosji, Gruzji, Czech, Kazachstanu i Ukrainy, reprezentujący różne języki, dyscypliny i zainteresowania. W swych artykułach wypowiadają się oni zarówno na tematy ogólne, przedstawiając nowe lub zmodyfikowane propozycje teoretyczne, jak i szczegółowe, dotyczące konkretnych rozwiązań w odniesieniu do różnych par językowych. Interdyscyplinarna dyskusja, której wyniki tu ukazujemy, pokazała, jak ważna i twórcza jest współpraca między specjalistami reprezentującymi różne języki, różne podejścia metodologiczne i wreszcie – różne zainteresowania badawcze. Przekonała nas również, że istnieje potrzeba organizacji przekładoznawczych spotkań naukowych w szerszym gronie. (fragment wstępu)

Spis treści

 

Od redaktorów / 9

 

Zagadnienia ogólne

Małgorzata Gaszyńska-Magiera. Przekład literacki w przestrzeni symbolicznej / 13

Henryk Fontański. Z jazyczija na łemkowski. Rewitalizacja językowa klasyki literackiej / 23

Оксана Малыса. Прецедентные имена в аспекте художественного перевода / 41

Iwona Wowro. Humor w przekładzie. Pole do popisu i zabawy? / 53

Maciej Labocha. Ile ekwiwalencji? Czyli od systemu do pragmatyki / 73

 

Problemy przekładu artystycznego

Joanna Warmuzińska-Rogóż. Wokół przekładowej dominanty. La vie en prose Yolande Villemaire w „Literaturze na Świecie” / 85

Jolanta Lubocha-Kruglik. Powieść kryminalna jako gatunek „zmącony”. Aleksandra Marinina w polskich przekładach / 99

Katarzyna Sadowska-Dobrowolska. Świat prze(d)stawiony w tłumaczeniu. O modyfikacjach struktury znaczeniowej tekstu w przekładzie / 111

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech. Najnowsze przekłady Jądra ciemności na XXI w. Analiza kontrastywna / 123

Ewa Drab. Odniesienia historyczne i kulturowe w literaturze fantasy i jej tłumaczeniu. Propozycje przekładu Les ombres de Wielstadt Pierre’a Pevela z języka francuskiego na polski / 137

Tadeusz Borucki. Versa est in statuam salis. O rosyjskim tłumaczeniu Żony Lota Wisławy Szymborskiej / 149

Małgorzata Ślarzyńska. Dacii Maraini Donna in guerra / Wojująca kobieta – granice transgresji / 159

Piotr Mamet, Grzegorz Gwóźdź, Gabriela Wilk. (Nie)śmiertelny humor Agenta 007 / 169

Marcin Gliński. O tłumaczeniu nazw własnych przez Mirosławę Czarnocką-Wojs w opowieściach Beatrix Potter / 189

Weronika Sztorc. Numer buta, parę złotych i spór o morgi. Przekład jednostek miary, wagi i czasu jako elementów kulturowych w poezji Andrzeja Bursy – analiza porównawcza / 201

Анастасия Уржа. Переводческие сноски как объект семантического исследования / 211

 

Zagadnienia przekładu specjalistycznego

Anna Paszkowska-Wilk, Anna Podstawska. Prawo tłumacza, czyli język specjalistyczny na szklanym ekranie / 223

Lubomír Hampl. Glosa nad tłumaczeniem hebrajskiego leksemu אַָ יּה ’ajjâh w czeskich i polskich przekładach Pisma Świętego / 231

Ewa Białek. Translaty nieopisane – próba definicji i klasyfikacji (na materiale projektu „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa”) / 247

Mariola Szymczak-Rozlach. Wybrane problemy translacyjne w tekstach cywilnoprawnych (konfrontacja słowacko-polska) / 259

Кетеван Сопромадзе. Перевод как способ идентификации термина (на материале маркетинговой терминологии) / 269

Teresa Zobek. Sąd arbitrażowy, polubowny czy gospodarczy? Dylemat tłumacza / 277

Ilona Delekta. Dokumenty konsumenckie – wyzwanie dla użytkownika i tłumacza / 287

Dariusz Gancarz. Formy stadialne przestępstwa oraz odmiany sprawstwa w polskim i rosyjskim prawie karnym – problemy natury terminologicznej i translatorycznej / 299

Ludmila Lambeinová. Tłumaczenie elementów kulturowych w czeskim przekładzie pracy Andrzeja Chwalby: III Rzeczpospolita. Raport specjalny / 309

Anna Kizińska. Polskie ekwiwalenty terminów civil partner, civil partnership, decree nisi oraz separation agreement / 319

Елена Хавкина. Терминология сферы социально-психологической поддержки в переводче-ском аспекте (на материале английского, украинского и русского языков) / 331

Katarzyna Banaś-Sieradzka. Błąd i jego konsekwencje w przekładzie (na przykładzie tłumaczeń specyfikacji technicznych oświetlenia samochodowego) / 341

Justyna Sekuła. Błędy popełniane przez adeptów zawodu tłumacza w przekładach niemieckich wyroków sądowych / 351

Dżulietta Markusik. O błędach tłumaczeniowych w korespondencji handlowej polsko-rosyjskiej / 363

 

Rzecz o tłumaczach

Сергей Сидоренко. Посол современной украинской литературы в России (переводческая деятельность Елены Мариничевой) / 371

Кадиша Нургали. Критики об искусстве художественного перевода / 381

Нана Мревлишвили, Эка Чикваидзе. Проблема переводчика в древней Грузии и основные методологические аспекты исследования вопроса / 391

Наталья Санжаревска-Хмель. Василий Щурат об украинских переводах поэзии Юлиуша Словацкого / 401

 

Zjawiska gramatyczne w przekładzie

Małgorzata Borek. O przekładzie rosyjskich predykatów stanu na język polski / 415

Anna Drzazga. Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe angielskiego aspektu progresywnego – na materiale wybranych współczesnych powieści brytyjskich / 427

  • Tytuł: Przestrzenie przekładu T. 2
  • Autor: red. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3128-7, 9788322631287
  • Data wydania ebooka: 2020-01-22
  • Identyfikator pozycji: e_1f9h
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego