Szczegóły ebooka

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Struktura i uwarunkowania

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Struktura i uwarunkowania

Agnieszka Murawska

Ebook

W publikacji omówiono poziom, strukturę oraz uwarunkowania partycypacji obywatelskiej w sferze politycznej i społecznej w dwóch postprzemysłowych miastach – Łodzi i Iwanowie. Ramą teoretyczną monografii jest pytanie o dominujący model obywatelstwa: liberalny czy komunitarny. Książka wpisuje się w obecny w Polsce nurt rozważań socjologicznych na temat okoliczności różnorodnych form działalności obywatelskiej. Nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie do analizy systemu wartości proobywatelskich i wynikających zeń percepcji obowiązków obywatela wobec społeczeństwa. Zaprezentowano wiele istotnych danych statystycznych, a także wyniki badań dotyczących aktywności politycznej i społecznej. Publikacja jest skierowana do osób zainteresowanych kondycją społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce, jak i w Rosji.

Wprowadzenie               9

 

Rozdział I. Problematyka obywatelstwa          15

  1. Wstęp    15
  2. Partycypacja a aktywność obywatelska – kwestie definicyjne              16
  3. Koncepcja obywatela w filozofii społecznej     24
  4. Obywatelstwo we współczesnej myśli socjologicznej                32
  5. Podsumowanie                39

 

Rozdział II. Główne modele obywatelstwa      41

  1. Wstęp    41
  2. Model liberalny                41
  3. Komunitarny model postaw obywatelskich     58
  4. Model liberalny a komunitarny – różnice i podobieństwa         71
  5. Podsumowanie                75

 

Rozdział III. Metodologia badania         77

  1. Wstęp    77
  2. Problem badawczy        77
  3. Zmienne zależne i ich wskaźniki             79
  4. Hipotezy badawcze       83
  5. Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze        89
  6. Charakterystyka badanej próby              92
  7. Teren badań       99

 

Rozdział IV. Aktywność polityczna mieszkańców Łodzi i Iwanowa   103

  1. Wstęp    103
  2. Wymiary aktywności politycznej          103
   1. Aktywność wyborcza               105
   2. Aktywność partyjna  119
  3. Ogólny poziom aktywności politycznej              125
  4. Wybrane uwarunkowania aktywności politycznej       132
  5. Podsumowanie                141

 

Rozdział V. Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi i Iwanowa     143

  1. Wstęp    143
  2. Wymiary aktywności społecznej           144
   1. Aktywność organizacyjna      146
   2. Aktywność społecznikowska               165
  3. Ogólny poziom aktywności społecznej               172
  4. Wybrane uwarunkowania aktywności społecznej        182
  5. Podsumowanie                188

 

Rozdział VI. Wybrane wartości obywatelskie w Łodzi i Iwanowie     189

  1. Wstęp    189
  2. Analizowane wymiary wartości obywatelskich             190
   1. Troska o dobra publiczne       194
   2. Zainteresowanie kwestiami społecznymi      205
  3. Poziom internalizacji wybranych wartości obywatelskich      210
  4. Wybrane uwarunkowania wartości obywatelskich     218
  5. Podsumowanie                226

 

Rozdział VII. Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa          227

  1. Wstęp    227
  2. Poziom aktywności obywatelskiej        227
  3. Wybrane uwarunkowania aktywności obywatelskiej 234
  4. Dominujący model obywatelstwa         251
  5. Podsumowanie                256

 

Zakończenie     257

Bibliografia       261

Spis tabel            287

Spis rysunków i wykresów      291

Aneks   293

 • Tytuł: Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Struktura i uwarunkowania
 • Autor: Agnieszka Murawska
 • ISBN: 978-83-8142-706-7, 9788381427067
 • Data wydania: 2020-05-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1ly0
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego