Helion

Szczegóły ebooka

Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania - identyfikacja - oddziaływanie na lokalny rynek pracy

Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania - identyfikacja - oddziaływanie na lokalny rynek pracy


Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk związanych z wdrażaniem w praktykę gospodarczą idei zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest ukazanie, iż przechodzenie z brązowej gospodarki na zieloną przyczynia się do jakościowej zmiany charakteru miejsc pracy. Powstają tzw. zielone miejsca pracy, które w myśl wieloaspektowych analiz odzwierciedlają założenia zielonej gospodarki.

Transformacja obecnego sposobu gospodarowania na bardziej zrównoważony, czyli na zieloną gospodarkę i powstawanie zielonych miejsc pracy, daje szansę rozwoju lokalnego rynku pracy. Korzyści te zostały opisane w prezentowanej publikacji zarówno z perspektywy zmian ilościowych, jak i jakościowych zachodzących na lokalnym rynku pracy.

WSTĘP               11

 

Rozdział 1. Geneza i rozwój idei zrównoważonego rozwoju 21

  1. Narodziny idei zrównoważonego rozwoju  21
  2. Kształtowanie współczesnego znaczenia idei zrównoważonego rozwoju na międzynarodowej arenie      24
  3. Zrównoważony rozwój jako ład zintegrowany         27
  4. Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej               29
  5. Uwarunkowania prawno-instytucjonalne zrównoważonego rozwoju w Polsce 33

 

Rozdział 2. Koncepcja zielonej gospodarki              39

  1. Pojęcie zielonej gospodarki i zielonego wzrostu gospodarczego            39
  2. Zasady, obszary i cele zielonej gospodarki 42
  3. Zielona gospodarka a brązowa gospodarka – zmiana paradygmatu w rozwoju gospodarczym 47
  4. Zielona gospodarka w Unii Europejskiej     49
  5. Uwarunkowania rozwoju zielonej gospodarki w Polsce          50

 

Rozdział 3. Zielone miejsca pracy jako kluczowy element budowy zielonej gospodarki              57

  1. Koncepcja zielonego miejsca pracy             57
  2. Cechy wyróżniające zielone miejsca pracy na rynku pracy  65
  3. Zielone kompetencje i ich kształtowanie wśród pracowników              71
  4. Zielone miejsce pracy w przedsiębiorstwie – identyfikacja i ocena      74
  5. Tworzenie zielonych miejsc pracy w gospodarce      79

 

Rozdział 4. Lokalny rynek pracy jako obszar realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju    83

  1. Koncepcja lokalnego rynku pracy               83
  2. Lokalny rynek pracy wobec idei zrównoważonego rozwoju  85
  3. Polityka rynku pracy i zatrudnienia w procesie „zazielenienia” gospodarki       86
  4. Determinanty tworzenia zielonych miejsc pracy na lokalnym rynku pracy      87
  5. Rola interesariuszy lokalnych w kształtowaniu zielonego rynku pracy              92

 

Rozdział 5. Szacowanie zatrudnienia w zielonej gospodarce               95

  1. Bariery w szacowaniu zielonego zatrudnienia           95
  2. Sektorowe ujęcie zielonej gospodarki          96
  3. Zielony zawód a zielone miejsce pracy       99
  4. Podejście procesowe i produktowe do zielonych miejsc pracy              100

 

Rozdział 6. Analiza zielonej gospodarki w Polsce    105

  1. Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju i jego ładów składowych w Polsce     105
  2. Ocena sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne i lokalne 112
  3. Potencjał zatrudnienia zielonej gospodarki w Polsce              118
  4. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w zielonej gospodarce    119

 

Rozdział 7. Podmioty środowiska wsparcia zewnętrznego zielonej gospodarki i związanych z nią zielonych miejsc pracy 125

  1. Miejsce zielonej gospodarki w rozwoju województwa łódzkiego         125
  2. Uwarunkowania instytucjonalno-przestrzenne rozwoju zielonych miejsc pracy w powiecie tomaszowskim w województwie łódzkim              129
  3. Formy wsparcia udzielane przez urzędy pracy przedsiębiorcom tworzącym zielone miejsca pracy           135
  4. Ocena współdziałania placówek edukacyjnych z przedsiębiorcami w zakresie kształtowania zielonych kompetencji pracowniczych w powiecie tomaszowskim                138
  5. Istota równowagi powiązań instytucjonalnych dla budowania zielonej gospodarki       141

 

Rozdział 8. Przekształcenia ilościowe miejsc pracy pod wpływem idei zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach    145

  1. Obszary tworzenia zielonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach        145
  2. Sposoby i kierunki tworzenia zielonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach     151
  3. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym a zielone miejsca pracy         156
  4. Pozyskiwanie przez przedsiębiorstwa pracowników do obsady zielonych miejsc pracy 159
  5. Zielone miejsca pracy jako szansa wzrostu aktywności zawodowej pracowników         167

 

Rozdział 9. Zmiany jakościowe na lokalnym rynku pracy pod wpływem wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach             169

  1. Rozwój kompetencji pracowniczych poprzez pracę na zielonych miejscach pracy        169
  2. Ocena postaw i zachowań pracowników jako narzędzie ukierunkowanego rozwoju zielonych kompetencji          174
  3. Motywowanie pracowników zatrudnionych na zielonych miejscach pracy      179
  4. Rola szkoleń w rozwoju zielonych kompetencji w przedsiębiorstwach dążących do zrównoważonego rozwoju    184
  5. Znaczenie budowy zaangażowania pracowniczego dla kreowania świadomości ekologicznej pracowników oraz jakości zielonych miejsc pracy    187

 

ZAKOŃCZENIE                 193

Spis literatury   203

Spisy  221

Załączniki        225

Aneksy              247