Szczegóły ebooka

Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Witold Klaus (red. nauk.), Dagmara Woźniakowska-Fajst (red. nauk.), Paulina Wiktorska (red. nauk.), Konrad Buczkowski (red. nauk.)

Ebook

Książka zawiera teksty kilkudziesięciu kryminologów z Polski i Europy, dedykowanych Profesor Irenie Rzeplińskiej z okazji jej jubileuszu.

Pytanie o sens i istotę badań kryminologicznych nieustająco towarzyszy Profesor Irenie Rzeplińskiej oraz jej uczniom, współpracownikom i przyjaciołom w ich pracy naukowo-badawczej i edukacyjnej. Próba odpowiedzi na to pytanie zmusza do zastanowienia się, jaki jest cel prowadzonych badań empirycznych czy rozważań teoretycznych i do czego mogą przydać się wyniki tych badań.

Wiedza, jakiej dostarczają badania kryminologiczne, jest niewątpliwie potrzebna w sytuacji, gdy poczucie zagrożenia przestępczością jest jednym z podstawowych lęków współczesnych społeczeństw. Dzięki niej można pomóc w tworzeniu skutecznych strategii zapobiegania przestępczości, w kreowaniu optymalnej polityki karnej oraz w realizowaniu programów rozwiązywania problemów społecznych współczesnych społeczeństw.

Książka pomoże czytelnikom otworzyć nowe horyzonty myślenia o przestępczości, jej zapobieganiu i kontrolowaniu, a także dostarczy interesujących odpowiedzi na pozornie proste pytanie: po co nam kryminologia?

Wstęp

Po co nam kryminologia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

 

Część I

Dylematy  kryminologii

 

Anna Kossowska, Czy kryminologia jest potrzebna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Edyta Drzazga, O roli kryminologa wczoraj i dziś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Dobrochna Wójcik, Czy badania ewaluacyjne są potrzebne w kryminologii? . . . . . . . . .          . 37

Janina Błachut. Kryminologia a polityka kryminalna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Krzysztof Krajewski, Ryzyko, prewencja, kryminologia, prawo karne. . . . . . . . . . . . . . . . .      67

Barbara Stańdo-Kawecka, O znaczeniu korekcyjnego wymiaru sprawiedliwości karnej –
uwagi w kontekście nowej penologii i paradygmatu ryzyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 81

Agnieszka Martynowicz, Zemiologia jako wyzwanie dla kryminologii. . . . . . . . . . . . . . . .    95

Piotr Chlebowicz, Czy istnieje przestępczość białych kołnierzyków? Wokół koncepcji
 white-collar crime Edwina H. Sutherlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Beata Pastwa-Wojciechowska, Czy pojęcie „mentalizacji” może pomóc w zrozumieniu
zależności między psychopatią a agresją? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Piotr Stępniak, Diagnozowanie w sprawach karnych – dylematy kryminologii
a praktyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Zbigniew Lasocik, O definiowaniu i regulowaniu pracy seksualnej z perspektywy
europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Magdalena Grzyb, Prostytucja – praca, dewiacja czy eksploatacja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Justyna Włodarczyk-Madejska, O przestępczości ludzi starszych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

 

Część II

Badania  kryminologiczne

 

Beata Gruszczyńska, Wokół międzynarodowych badań nad przemocą wobec kobiet. . .209

Agnieszka Gutkowska, Radykalizacja i deradykalizacja „samotnych wilków”
w świetle teorii i praktyki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Justyna Włodarczyk-Madejska; Paweł Ostaszewski; Joanna Klimczak; Andrzej Siemaszko,
Punitywność a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wstępne analizy
współzmienności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Paweł Waszkiewicz, Bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa studentów prawa na
Uniwersytecie Warszawskim w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. . . . . . . . . . . . . .259

 

Część III

Przestępczość nieletnich i postępowanie z nieletnimi

 

Aleksandra Korwin-Szymanowska, Nieletni wczoraj i dziś w świetle wyników badan
kryminologicznych i danych statystycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281

Violetta Konarska-Wrzosek, Tendencje w zakresie przestępczości i demoralizacji
nieletnich oraz reakcji na ich naganne zachowania w świetle danych statystycznych. . . 303

Dagmara Woźniakowska-Fajst, Nieletnie dziewczęta dzisiaj – stare trendy i nowe
 zjawiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317

Ewa  Habzda-Siwek, Diagnoza psychologiczna w sprawach nieletnich. Uwagi na temat
modelu diagnozy psychologicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337

 

Część IV

Kryminologiczne aspekty migracji

 

Monika Szulecka, (Nie)oczywiste związki przemysłu migracyjnego z przestępczością............... .355

Magdalena Perkowska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce od transformacji
ustrojowej po kryzys migracyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .369

Katarzyna Laskowska, Społeczne i kryminologiczne aspekty migracji na obszarze Rosji
w latach 2007–2017 (z uwzględnieniem cudzoziemców) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . 383

Magdalena Kmak, State monopoly on violence without the state? Privatisation of
immigration detention as a measure of technology of security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . .399

Witold Klaus, Poziom (nie)bezpieczeństwa mieszkańców ośrodków dla uchodźców
i jego postrzeganie.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413

Emil W. Pływaczewski; Ewa M. Guzik-Makaruk; Wojciech  Filipkowski, Zasady
obowiązywania ustawy karnej wobec cudzoziemców w ustawodawstwie
prawnokarnym RFN i USA. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Sławomir Redo, Climate change education as part of a comprehensive implementation
of the United Nations migration policy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447

 

Część V

Wokół kary pozbawienia wolności

 

Teodor Bulenda, O pożytkach płynących z nauki dla prawa i polityki penitencjarnej. . .       463

Teodor Szymanowski, Problemy więziennictwa w Polsce współczesnej. . . . . . . . . . . . . . 481

Grażyna B. Szczygieł, Recydywa penitencjarna – kilka refleksji. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .491

Paulina Wiktorska, Nowe pomysły dotyczące kształtu instytucji warunkowego
przedterminowego   zwolnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505

Gorazd Meško;  Rok Hacin; Urška Pirnat, A qualitative study on the self-legitimacy
of prison workers in Slovenian prisons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 515

Andrzej Rzepliński; Maria Niełaczna, Prawdziwa kryminologia. Cała wolność za całe
życie/życia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

 

Część VI

O prawie karnym i polityce kryminalnej

 

Olga Sitarz, Kryminologiczny obraz dzieciobójstwa a jego kryminalizacja i typizacja. . .581

Wojciech Zalewski, Konfiskata mienia – problem polityki kryminalnej powracający ze
zwielokrotnioną siłą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597

Konrad Buczkowski, Konfiskata rozszerzona – powrót do konfiskaty mienia czy nowy
koncept konfiskaty w XXI wieku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     619

Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Słów kilka o miejscu popełnienia przestępstwa
w naukach penalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .633

Beata Czarnecka-Dzialuk, Jeszcze o sprawiedliwości naprawczej. Nowa Rekomendacja

CM/Rec(2018)8 Komitetu Ministrów dla Państw-Członków dotycząca sprawiedliwości

naprawczej w sprawach karnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .657

Marta Witek-Zegan, Po co nam mediacja karna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     675

Adam Kwieciński, Ustalenie obecności alkoholu, środka odurzającego lub substancji
psychotropowej w organizmie odbywającego karę pozbawienia wolności. Zagadnienia
proceduralne oraz konsekwencje prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689

Łukasz Wieczorek, Nowe instrumenty eliminowania ryzyka pracy przymusowej
w Australii w myśl ustawodawstwa Modern Slavery Act z 2018 roku . . . . . . . . . . . . . . . 699

 

Część VII Varia

 

Miroslav Scheinost, Czech criminology: yesterday, today and tomorrow. . . . . . . . . . . . . 715

Miklós Lévay, MA programme in criminology at Eötvös Loránd University, Budapest.         729

Katarzyna Badźmirowska-Masłowska, Ekskluzja cyfrowa jako współczesny wymiar
wykluczenia społecznego. Refleksje prawne i kryminologiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741

  • Tytuł: Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej
  • Autor: Witold Klaus (red. nauk.), Dagmara Woźniakowska-Fajst (red. nauk.), Paulina Wiktorska (red. nauk.), Konrad Buczkowski (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-663-0004-0, 9788366300040
  • Data wydania: 2020-07-08
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1p8h
  • Wydawca: Instytut Nauk Prawnych PAN