Szczegóły ebooka

Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony  konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Marcin Mleczko

Ebook

WYKAZ SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW ............................................................................ 4

WSTĘP ............................................................................................................................... 5

1.  INSTYTUCJA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCYCH ...................................................7

     1.1.  Historia regulacji decyzji zobowiązującej w prawie polskim ....................................... 8

     1.2.  Cel i istota instytucji art. 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ......... 10

     1.3.  Charakter prawny decyzji zobowiązującej ................................................................. 11

     1.4.  Postępowanie w sprawie wydania decyzji zobowiązującej ......................................... 12

2.  DECYZJE ZOBOWIĄZUJĄCE W ORZECZNICTWIE UOKIK ......................... 19

     2.1.  Xella Polska ................................................................................................................. 20

     2.2.  Cyfrowy Polsat ............................................................................................................ 22

     2.3.  ZAiKS.......................................................................................................................... 23

     2.4.  Scotts ........................................................................................................................... 24

     2.5.  PGNiG ........................................................................................................................ 26

3.  PROBLEMY ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM DECYZJI  

     ZOBOWIĄZUJĄCYCH W POLSKIM PRAWIE OCHRONY   

     KONKURENCJI ........................................................................................................29

     3.1.  Problemy proceduralne .............................................................................................. 30

           3.1.1.  Negocjacyjny charakter decyzji zobowiązujących ............................................ 30

           3.1.2.  Wydanie decyzji zobowiązującej jako przyznanie się do stosowania   

                    praktyki.............................................................................................................. 39

           3.1.3.  Konsekwencje odmiennego charakteru postępowania w sprawie wydania  

                    decyzji zobowiązującej od postępowania antymonopolowego ....................... 41

           3.1.4.  Skutki obowiązującego systemu kontroli sądowej w sprawach   

                    ochrony konkurencji ......................................................................................... 42

           3.1.5.  Zobowiązania pozorne  ..................................................................................... 46

     3.2.  Problemy systemowe ................................................................................................... 47

           3.2.1.  Odstraszanie (deterrence) .................................................................................. 48

           3.2.2.  Pewność prawna ................................................................................................ 50

           3.2.3.  Decyzje zobowiązujące a prywatnoprawne dochodzenie roszczeń ................. 51

ZAKOŃCZENIE .............................................................................................................52

BIBLIOGRAFIA  ................................................................................................................... 54

     Literatura ............................................................................................................................ 54

     Źródła internetowe  ............................................................................................................ 55

    Akty prawne ....................................................................................................................... 57

     Projekty ustaw .................................................................................................................... 57

     Orzecznictwo ...................................................................................................................... 57

ABSTRAKT ........................................................................................................................... 59

Książka poświęcona jest instytucji decyzji zobowiązujących w sprawach praktyk ograniczających  

konkurencję i związanych z nią najważniejszych problemów proceduralnych oraz systemowych,  

występujących na gruncie prawa polskiego. Wybór tematu to w przeważającej mierze rezultat  

odmiennego od typowych konstrukcji prawa administracyjnego charakteru tej instytucji  

oraz wynikających z niego problemów. Z jednej strony są to problemy proceduralne mogące  

wpływać na atrakcyjność tej instytucji z perspektywy przedsiębiorców, potencjalnie osłabiając  

ich motywację do podejmowania zachowań, które mogłyby szybciej doprowadzić do zakończenia

postępowania. Na przykład zostaną podjęte próby odpowiedzi na następujące pytania:  

Jaki jest charakter dialogu między Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

(dalej: UOKiK) a przedsiębiorcami w postępowaniu w sprawie wydania decyzji zobowiązującej

i czy jest to dialog równych podmiotów? Czy wydanie decyzji zobowiązującej oznacza  

przyznanie się przez przedsiębiorcę do stosowania zakazanej praktyki? Jak Prezes UOKiK  

może zareagować na złożenie przez przedsiębiorcę zobowiązań pozornych? Z drugiej strony  

są to problemy o charakterze systemowym, występujące w dłuższej perspektywie czasowej.  

 

  • Tytuł: Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe
  • Autor: Marcin Mleczko
  • ISBN: 978-83-663-0015-6, 9788366300156
  • Data wydania: 2020-07-08
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1p8q
  • Wydawca: Instytut Nauk Prawnych PAN