Szczegóły ebooka

Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny

Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny

Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Agnieszka Tomczak

Ebook

Problematyka sfery publicznej – jej istoty, struktur, zadań, funkcjonowania – skupia coraz większą uwagę naukowców z różnych dyscyplin i praktyków różnych branż – prawników, ekonomistów, socjologów, etyków. Naukowcy z tych dziedzin próbują odpowiedzieć na pytania tyczące roli władzy publicznej w dzisiejszym świecie, zakresu jej odpowiedzialności, etyki, pól ingerencji w życie jednostek i podmiotów gospodarczych, wreszcie pytania dotyczące instrumentów – narzędzi, jakie władza publiczna ma do dyspozycji, aby wypełniać niezbywalne obowiązki względem społeczeństwa w zmieniającym się świecie. Niniejsza publikacja ma na celu pokazanie szerokiego spektrum problematyki wynikającej z funkcji publicznych sprawowanych przez władzę, odniesienie się do pod stawowych koncepcji określających funkcje administrowania i zarządzania, z zamiarem uwypuklenia różnic między tymi pojęciami i adaptowanie ich do oddziaływania na rozwój terytorialny. Poświęcona temu jest głównie pierwsza część publikacji. W publikacji Autorzy uwzględnili ekonomiczny punkt widzenia, nie odnosząc się ani do aspektów socjologicznych, ani politycznych. Przeto nie podjęto dyskusji o roli państw narodowych w odniesieniu do jakiegokolwiek kraju; przyjęto punkt widzenia rozgrywających się dyskusji na poziomie nauki światowej – na temat władzy publicznej, funkcji i polityk publicznych, procesów zarządzania, administrowania przez te władze w aspekcie tendencji i ewolucji poszczególnych procesów.

Wprowadzenie 7

Część I. Konceptualizacja funkcji administrowania i funkcji zarządzania jako funkcji publicz­nych w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego 15

Rozdział 1. Od polityki publicznej do publicznego zarządzania (M. Duczkowska-Piasecka) 17

1.1. Polityki publiczne jako materia zarządzania i administrowania 17

1.2. Istota funkcji publicznych 23

1.3. Ewolucja pojęcia administracja publiczna 25

1.4. Zarządzanie publiczne – menedżerski punkt widzenia i ewolucja poglądów 32

1.5. Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne a rozwój terytorialny 41

Podsumowanie 50

Bibliografia 51

Rozdział 2. Metody i narzędzia zarządzania jakością w administracji publicznej (M. Stawicka) 54

2.1. Zarządzanie w administracji publicznej 54

2.2. Jakość a satysfakcja z usług publicznych 57

2.3. Modele zarządzania jakością w instytucjach publicznych 62

2.4. Klasyczne narzędzia TQM w administracji publicznej 65

2.5. Nowe narzędzia TQM w administracji publicznej 68

Podsumowanie 70

Bibliografia 70

Część II. Instrumenty finansowe służące rozwojowi w skali lokalnej i regionalnej 73

Rozdział 3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego i środki finansowe służące finansowa­niu ich rozwoju (E.W. Nowakowski) 75

3.1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na rozwój 75

3.2. Źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na rozwój 78

3.3. Elementy składowe poziomu dobrostanu i rozwój jednostki samorządu terytorialnego 84

Bibliografia 86

Rozdział 4. Fundusze Unii Europejskiej jako źródło i instrument finansowania rozwoju teryto­rialnego (M. Duczkowska-Piasecka, E.W. Nowakowski) 87

4.1. Fundusze Unii Europejskiej wspierające rozwój regionalny w Polsce do 2006 r 88

4.2. Cele i środki unijnego wsparcia stosowane od 2007 r. i decentralizacja wykorzystania funduszy 92 Podsumowanie 98

Bibliografia 99

  • Tytuł: Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny
  • Autor: Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Agnieszka Tomczak
  • ISBN: 978-83-815-6054-2, 9788381560542
  • Data wydania: 2020-09-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1r3f
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej