Helion


Szczegóły ebooka

Ner. Monografia hydrologiczna niekochanej rzeki

Ner. Monografia hydrologiczna niekochanej rzeki

Paweł Jokiel, Adam Bartnik

Prezentowana publikacja jest pierwszą tak szeroką i zwartą pracą na temat Neru. Dotyczy rzeki, której udział w historycznym rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego był i jest ogromny, ale której zasoby wodne – zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym – podlegały i nadal podlegają ogromnym zmianom. O unikalności monografii świadczy także jej szata graficzna – autorskie mapy, powstałe dzięki użyciu nowoczesnych metod i narzędzi GIS oraz wcześniej niepublikowane archiwalne fotografie, mapy i starodruki.

WSTĘP              7

 

 1. MORFOLOGICZNE, GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE UWARUNKOWANIA OBIEGU WODY W ZLEWNI NERU       11
  1. Rzeźba terenu      11
  2. Budowa geologiczna            18
   1. Skały podłoża          18
   2. Osady czwartorzędowe          20
  3. Wody podziemne  23
   1. Jednostki hydrogeologiczne    23
   2. Wody apotamiczne 25
   3. Wody potamiczne   28

 

 1. SIEĆ HYDROGRAFICZNA NERU        35
  1. Ner        35
  2. Dopływy Neru       48
   1. Gadka      48
   2. Jasień z Olechówką 48
   3. Dobrzynka                54
   4. „Gośka” (kolektor Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM)    57
   5. Łódka z Bałutką       58
   6. Jasieniec  63
   7. Zalewka   64
   8. Lubczyna  65
   9. Pisia I       67
   10. Pisia II      69
   11. Bełdówka 70
   12. Kanał Królewski z Zianem i Gnidą         72
   13. Pisia III     77
  3. Zbiorniki wodne i mokradła  78
   1. Zbiorniki wodne      78
   2. Mokradła 91

 

 1. POKRYCIE I UŻYTKOWANIE TERENU ZLEWNI NERU              99

 

 1. KLIMATYCZNE SKŁADOWE OBIEGU WODY W ZLEWNI NERU           109
  1. Główne cechy klimatu           109
  2. Opad       113
  3. Ewapotranspiracja 125
  4. Klimatyczny bilans wodny     137

 

 1. ODPŁYW RZECZNY W ZLEWNI NERU            145
  1. Obserwacje i pomiary hydrologiczne  145
   1. Obserwacje wodowskazowe  145
   2. Przestrzenne zróżnicowanie odpływu w zlewni Neru           149
  2. Zmiany odpływu ze zlewni górnego Neru po Chocianowice w okresie obserwacji          153
  3. Dynamika odpływu Neru po Dąbie      158
   1. Przepływy i odpływy charakterystyczne i prawdopodobne   158
   2. Odpływ dobowy i jego zmiany w wieloleciu         160
   3. Wezbrania i niżówki               167
   4. Sezonowy rozkład odpływu i jego zmiany w wieloleciu       175
   5. Odpływy podziemne i powierzchniowe oraz ich zmiany w wieloleciu                178
   6. Sezony hydrologiczne i reżim odpływu  184

 

 1. TERMIKA WODY I ZJAWISKA LODOWE W NERZE    189
  1. Sezonowe i wieloletnie zmiany temperatury wody           189
  2. Reżim lodowy i jego zmiany w wieloleciu          197

 

 1. GOSPODARKA WODNA W ZLEWNI NERU  209
  1. Pobór i zrzuty wody              209
   1. Wodociągi i kanalizacja w Łodzi            209
   2. Rola wód pościekowych z Łodzi w odpływie Neru                216
   3. Dynamika zrzutu wód pościekowych z GOŚ-ŁAM  221
  2. Obiekty i urządzenia wodne  226
   1. Wykorzystanie wód i produkcja ścieków               226
   2. Piętrzenie i regulacja wód      233

 

 1. JAKOŚĆ WÓD W ZLEWNI NERU       241
  1. Zmiany jakości wód Neru w wieloleciu              241
  2. Aktualny stan jakości wód w zlewni    250

 

 1. ZAKOŃCZENIE         259

 

LITERATURA PRZEDMIOTU       267

Publikacje      267

Doniesienia prasowe    279

Archiwalia i źródła kartograficzne               280

Prace niepublikowane i źródła internetowe                282

 

SPIS RYSUNKÓW          285

 

SPIS FOTOGRAFII          291

 

SPIS TABEL       295

 • Tytuł: Ner. Monografia hydrologiczna niekochanej rzeki
 • Autor: Paweł Jokiel, Adam Bartnik
 • ISBN Ebooka: 978-83-8220-003-4, 9788382200034
 • Data wydania ebooka: 2020-09-15
 • Identyfikator pozycji: e_1r3l
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego