Helion


Szczegóły ebooka

Marka korporacyjna a marka pracodawcy w obliczu zmian na rynku pracy

Marka korporacyjna a marka pracodawcy w obliczu zmian na rynku pracy


Na współczesnym rynku pracy zachodzą intensywne zmiany o charakterze społecznym, demograficznym, organizacyjnym czy technologicznym związane ze starzeniem się społeczeństwa, zmianami pokoleniowymi, wpływem automatyzacji na pracę czy trudnościami z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników. Stanowią one tło dla stosunkowo nowej i coraz bardziej popularnej koncepcji budowania marki pracodawcy (employer branding), podrzędnej wobec marki korporacyjnej. Prezentowana publikacja stanowi próbę połączenia perspektywy budowania marki korporacyjnej i marki pracodawcy w obliczu dynamicznych przekształceń na rynku pracy. Celem autorki jest identyfikacja związku między marką korporacyjną a marką pracodawcy oraz występujących między nimi zależności.

Książka składa się z części teoretycznej i empirycznej. W rozdziałach teoretycznych ukazano obecną sytuację na polskim rynku pracy, koncepcję budowania marki pracodawcy, ideę silnej marki i relacje pomiędzy marką korporacyjną a innymi markami. Rozdział empiryczny zawiera opis metodyki oraz rezultatów badania przeprowadzonego w wybranych organizacjach, propozycję modelu spójności marki korporacyjnej i marki pracodawcy, jak również rekomendacje dla organizacji dotyczące jego wdrażania.

Wprowadzenie              7

 

Rozdział 1. Employer branding w kontekście zmian na rynku pracy     13

  1. Bieżąca sytuacja na rynku pracy     13
  2. Zmiany społeczno-demograficzne                16
  3. Zmiany organizacyjno-technologiczne        19
  4. Geneza employer brandingu          22
  5. Istota i proces employer brandingu – analiza wielowymiarowa      25
  6. Marka pracodawcy z perspektywy organizacji – modele zarządzania employer brandingu               33

 

Rozdział 2. Marka produktu i marka korporacyjna – analiza współzależności  41

  1. Różnorodność pojęcia oraz charakterystyka marki               41
  2. Rozróżnienie i relacje pomiędzy marką produktu a marką korporacyjną    54
  3. Wizerunek, tożsamość, reputacja a osobowość marki jako elementy ją definiujące            59

 

Rozdział 3. Relacje pomiędzy marką korporacyjną a marką pracodawcy na podstawie badań własnych            77

  1. Konstrukt intelektualny i metodyka badania           77
  2. Spójność pomiędzy komunikowanymi wartościami marki korporacyjnej i marki pracodawcy badanych organizacji      83
  3. Spójność pomiędzy percypowanymi wartościami marki korporacyjnej i marki pracodawcy badanych organizacji  86
  4. Spójność pomiędzy komunikowanymi i percypowanymi wartościami marki korporacyjnej badanych organizacji   96
  5. Spójność pomiędzy komunikowanymi i percypowanymi wartościami marki pracodawcy badanych organizacji       112
  6. Weryfikacja hipotez badawczych  128
  7. Model spójności marki korporacyjnej i marki pracodawcy 134
  8. Wnioski końcowe i kierunki przyszłych badań         137

 

Zakończenie   139

 

Bibliografia     145

 

Załączniki         155

Załącznik 1. Kwestionariusz wywiadu dla firm – marka korporacyjna           155

Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu dla firm – marka pracodawcy              158

Załącznik 3. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 1, wersja A  160

Załącznik 4. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 1, wersja B  164

Załącznik 5. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 2, wersja A  168

Załącznik 6. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 2, wersja B  172

Załącznik 7. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 3, wersja A  176

Załącznik 8. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 3, wersja B  180

Załącznik 9. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 4, wersja A  184

Załącznik 10. Kwestionariusz ankiety dla respondentów – Organizacja 4, wersja B                188

 

Spis tabel         193

 

Spis rysunków               196