Helion


Szczegóły ebooka

Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych. Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech

Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych. Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech


Niniejszej publikacji przyświecają dwa cele. Pierwszym z nich jest krytyczne omówienie dotychczasowych badań nad polszczyzną osób wczesnodwujęzycznych, tj. przedstawicieli drugiego pokolenia polskich emigrantów, określanych mianem użytkowników języka polskiego jako odziedziczonego. Drugi zaś cel obejmuje rozpoznanie, opis i klasyfikację stosowanych przez nich strategii komunikacyjnych. Są one definiowane jako zamierzone działania werbalne podejmowane przez osoby dwujęzyczne w obliczu trudności z wyrażeniem intencji komunikacyjnej spowodowanych ich deficytami leksykalnymi.

 

Praca Anny Żurek na temat strategii komunikacyjnych osób wczesnobilingwalnych w Niemczech zapełnia lukę w polskich badaniach ze względu na przedmiot badań, a także wybór grupy respondentów. O doniosłości podjętej problematyki świadczy również wskazanie perspektyw dalszych dociekań zarówno w aspekcie językoznawczym, jak i dydaktycznym.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej

 • Wykaz skrótów
 • Symbole stosowane w transkrypcji
 • Wstęp
 • Rozdział 1
 • Język polski jako odziedziczony i dwujęzyczność polsko-niemiecka
  • 1.1. Język odziedziczony jako przedmiot badań
  • 1.2. Język polski jako odziedziczony na tle badań nad polszczyzną zagraniczną
  • 1.3. Badanie dwujęzyczności w warunkach migracji
  • 1.4. Kierunki badań bilingwizmu polsko-niemieckiego
 • Rozdział 2
 • Definiowanie i klasyfikowanie strategii komunikacyjnych
  • 2.1. Strategie komunikacyjne jako potencjalnie świadome plany mentalne
  • 2.2. Strategie komunikacyjne jako wzajemna próba negocjowania znaczeń
  • 2.3. Strategie komunikacyjne jako mechanizmy regulujące komunikację
  • 2.4. Strategie komunikacyjne w nauczaniu języków obcych
  • 2.5. Strategie komunikacyjne a strategie uczenia się
  • 2.6. Polskie badania strategii komunikacyjnych
 • Rozdział 3
 • Metodologiczne podstawy badań empirycznych nad polszczyzną odziedziczoną w Niemczech
  • 3.1. Przedmiot, zakres i cel badań
  • 3.2. Metody pozyskiwania, zapisywania i analizy materiału językowego
  • 3.3. Ogólna charakterystyka badanej grupy
  • 3.4. Polszczyzna odziedziczona w sytuacji bilingwizmu polsko-niemieckiego
 • Rozdział 4
 • Analiza strategii komunikacyjnych użytkowników polszczyzny odziedziczonej
  • 4.1. Propozycja typologii strategii komunikacyjnych
  • 4.2. Wykładniki braku płynności wypowiedzi i niepewności mówcy
  • 4.3. Strategie kompensacyjne
  • 4.4. Strategie uniku
  • 4.5. Strategie komunikacyjne wybranych osób studium indywidualnych przypadków
  • 4.6. Wnioski z przeprowadzonej analizy
 • Podsumowanie
 • Aneks
 • Bibliografia
 • Spis nazwisk
 • Summary
 • Zusammenfassung