Helion


Szczegóły ebooka

Alter Christus. Krytyczna rekonstrukcja światopoglądu Jana Pawła II

Alter Christus. Krytyczna rekonstrukcja światopoglądu Jana Pawła II


Na początku było Totus tuus. […] Relacja oddania wyraża się w pragnieniu pełnej identyfikacji z Chrystusem (Bogiem, Maryją) i tym, co Chrystusowe (Kościołem, duchowieństwem, narodem polskim). Jest to strona światopoglądu Jana Pawła II najbardziej jednoznaczna, wyrażająca głęboką religijność. Ale jest to przecież tylko część papieskiej opowieści. Moment zakończenia się pełnej identyfikacji z Chrystusem rozpoczyna bowiem tendencję o charakterze problematycznym: zbudowaną na tej identyfikacji tendencję do utożsamienia Chrystusa i tego, co Chrystusowe z samym sobą, zawłaszczenia go dla siebie. Najbardziej w tym procesie dezorientujący jest właśnie fakt, że owo zawłaszczenie odbywa się w imię Chrystusa, tzn. w imię dokonanej uprzednio, bardzo przekonywującej identyfikacji. Podczas głębokiego procesu zaangażowania się w identyfikację Jan Paweł II nie dostrzega – i miliony jego zwolenników nie są w stanie tego uczynić wraz z nim – jak sam staje się jakimś nowym Chrystusem, drugim Chrystusem. Nie jest więc papież z Polski jedynie następcą Chrystusa, Vicarius Christi, jak głosi jego oficjalny tytuł – jest on znacznie kimś więcej, jest alter Christus.

 

       Zbigniew Kaźmierczak, fragment książki

 

„Dzieło prof. Zbigniewa Kaźmierczaka jest pracą bardzo cenną merytorycznie i solidną pod względem naukowym. (…) Jego wnioski są uprawnione, oparte na solidnej analizie źródeł i na poprawnym, błyskotliwym rozumowaniu”.

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT (z recenzji książki )

 

„Na polskim rynku wydawniczym nie ma pracy dotyczącej Jana Pawła II, która, wykorzystując osiągnięcia nauk humanistycznych, dorównywałaby pracy Kaźmierczaka pod względem erudycji, złożoności argumentacji, spójności całościowej wizji”.

Dr hab. Sławomir Raube (z recenzji książki)

 

Zbigniew Kaźmierczak (1965), filozof, dr hab., studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Autor książek o Nietzschem (Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej. Analiza w kontekście fenomenologii Gerardusa van der Leeuwa, Kraków 2000) i mistyce (Paradoks i zbawienie. Antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana od Krzyża, Białystok 2009). Opublikował również dwa tomy aforyzmów i myśli: Natchnienie lub złudzenie. Myśli o intryganctwie rzeczy (Warszawa 2004) oraz Zdrada mnichów i inne myśli o religii (Kraków 2012).

 

Książka została dofinansowana ze środków Fundacji Herbert Haaga na Rzecz Wolności w Kościele

Fundacja Herberta Haaga na Rzecz Wolności w Kościele (Herbert Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche) służy otwartej i nastawionej ekumenicznie wierze katolickiej. Przyznaje doroczne nagrody uznania osobom i instytucjom, które wyróżniły się w chrześcijaństwie niezależnymi poglądami lub odważnym działaniem. Więcej informacji (w języku niemieckim) na stronie:

 

 

Słowo wstępne

Na tropie zagadki Jana Pawła II 

Jan Paweł Podwójnej Identyfikacji 

Jan Paweł Arbitralny

Jan Paweł Wykluczający 

Jan Paweł Oglądany, Nieczytany 

Jan Paweł Wychwalony 

Świat pierwotnych mocy

Moc w umysłowości pierwotnej 

Moc wielkiej liczby, moc społeczności 

Moc samoprzezwyciężenia 

Od zwycięstwa nad sobą ku mocy 

Przykład Nietzschego 

Moc samoprzezwyciężenia a boskość 

Moc samoprzezwyciężenia u mistyków 

Tajemnicze oddziaływanie 

Przezwyciężenie przemijalności 

Przezwyciężenie świeckich

Alter Christus – nosiciel charyzmy 

Jan Paweł o „Dziwnym Uroku” 

Jan Paweł Pełen Boskości, Chrystusowości 

Jan Paweł Nieszanujący

Jan Paweł Niedostrzegający Pustki Charyzmy 

Alter Christus – nosiciel mocy Kościoła 

Jan Paweł Reprezentujący Moc Liczby, Bogactwa i Niezwykłości 

Jan Paweł Wielomówny 

Jan Paweł Obalający Komunizm 

Alter Christus – nosiciel mocy duchowieństwa katolickiego 

Jan Paweł Przezwyciężający Przemijanie

Jan Paweł Przezwyciężający Świeckich 

Jan Paweł Pełen Silnej Woli 

Jan Paweł Pomnikowy 

Jan Paweł Dziewiczy

Jan Paweł Czysty 

Jan Paweł Zbawiający 

Jan Paweł „Śmierci Boga” 

Jan Paweł Antyświatowy 

Jan Paweł Idealistyczny 

Jan Paweł „Kościoła” obok Kościoła 

Jan Paweł Wierzący w Coś Odmiennego niż Świeccy

Jan Paweł Pragmatycznie Fascynujący i Odrzucony 

Jan Paweł Przywódca Wyznania Klerykalnego 

Jan Paweł Zdrady Mnichów 

Duchowieństwo i świeccy – inne powody związku 

Jan Paweł Pielgrzymujący do Nieba i z Powrotem 

Alter Christus w spotkaniu z religiami niechrześcijańskimi 

Jan Paweł z Naciągniętą Struną Buddy

Jan Paweł Papież Mocnych Gestów

Jan Paweł Inkluzywistyczny 

Jan Paweł Dialogu Międzyreligijnego 

Jan Paweł Krytykujący Buddyzm 

Jan Paweł Całujący Koran 

Jan Paweł Dyskusyjnie Miłujący Judaizm 

Alter Christus – nosiciel mocy narodu

Jan Paweł Identyfi kujący się z Narodem 

Jan Paweł Identyfi kujący Naród z Sobą 

Jan Paweł Cel Dziejów Narodu Polskiego 

Jan Paweł Patronujący Narodowi Katolickiemu

Jan Paweł Niemający Zrozumienia dla Narodów Zachodu

Jan Paweł (Złudnej) Jagiellońskości 

Jan Paweł Cierpiącego Narodu 

Jan Paweł Narodowego Kolektywu 

Jan Paweł Wykluczający Niekatolików 

Jan Paweł Niezbędnie Potrzebujący Narodu 

Jan Paweł Ponoszący Przykre Konsekwencje Swej Apoteozy Narodu

Jan Paweł Sprzeczności 

Jan Paweł Sprzeczny w Służbie Autorytetu 

Jan Paweł Nośnik Wszystkich Mocy

Jan Paweł Wywołujący Konfuzję wśród Wiernych 

Jan Paweł Uznaniowy 

Jan Paweł Podwajający Liczbę Przychylnych Mu Głosów 

Aneks: Pośród niesnasków Juliusza Słowackiego 

Uwagi końcowe 

Summary 

Bibliografia 

Indeks osobowy