Helion


Szczegóły ebooka

 
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw


Rozwój zrównoważony wyraża się w integracji wszystkich dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym spójności społecznej, rozwoju ekonomicznego i ochrony środowiska naturalnego, a jednocześnie ogranicza istniejące dysproporcje rozwojowe. W praktyce jest to trudne do osiągnięcia, ale wszystkie władze (rządy i samorządy) mają obowiązek uwzględniania harmonizacji przestrzennej w rozwoju regionów i krajów. Niniejsza praca ma im pomóc w tym trudnym zadaniu.

Wstęp 7

Część I. Praktyka rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej 9

Mierniki efektywności rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej 11

Jednostkowa produktywność regionów – analiza spójności ekonomicznej w Polsce 23

Próba tworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed spowolnieniem rozwoju gmin 33

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w kontekście aktywności inwestycyj­nej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa opolskiego 72

Miejsce i rola transportu wodnego śródlądowego w politykach i gospodarkach krajów grupy wyszehradzkiej 84

Efektywność jako kryterium oceny przy zawieraniu umów między NFZ a szpitalami 99

Dodatek mieszkaniowy jako instytucja prawa lokalnego 113

Część II. Realizacja rozwoju zrównoważonego w jednostkach samorządu terytorialnego 125

Bioróżnorodność w lokalnej polityce zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego jed­nostek samorządu terytorialnego 127

Determinanty zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich na przykładzie podregionu piotr­kowskiego 140

Zrównoważony rozwój w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego małopolskich gmin 155

Pozycja gminy w polityce zrównoważonego rozwoju energetyki w kontekście realizacji strategii Europa 2020 168

Prawne instrumenty ochrony krajobrazu w świetle zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska 185

Parki kulturowe jako narzędzie wspomagające zrównoważony rozwój 201

Miasto Reda – zrównoważenie transportu jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców 215