Szczegóły ebooka

Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integrującym

Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integrującym

Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska

Ebook

Książka przedstawia zarys tego obszaru współczesnego językoznawstwa, w którym fenomen języka rozpatrywany jest pod kątem jego mentalnej postaci oraz procesów mózgowych służących jego nabywaniu i przetwarzaniu. Jest to opracowanie poglądowe, dające ogląd całej złożoności i wieloaspektowości zagadnienia zdolności językowej człowieka. Książka może służyć jako podręcznik akademicki, wprowadzający kompleksowo w tę tematykę. Jest też adresowana do środowiska badaczy z uwagi na proponowane integrujące ujęcie zagadnienia.

Wstęp

Rozdział pierwszy

Formalne i kognitywne aspekty zdolności językowej

1. Gramatyka generatywna

1.1. Gramatyka transformacyjno-generatywna (GTG)

1.2. Teoria zasad i parametrów (rządu i wiązania)

1.3. Minimalizm

2. Gramatyka kognitywna

2.1. Poziomy opisu wyrażeń językowych

2.2. Struktury fonologiczne i semantyczne

2.3. Relacje opisu wyrażeń językowych

2.3.1. Relacja pionowa

2.3.2. Relacja pozioma

2.3.3. Relacja podobieństwa

2.4. Schematy konstrukcyjne

2.5. Analiza znaczenia

2.5.1. Profi l, baza, domena

2.5.1.1. Profi le: nominalny i relacyjny

2.6. Relacje syntagmatyczne

2.6.1. Autonomia jednostek

2.6.2. Typy relacji syntagmatycznych

2.7. Idiomatyczny charakter języka

Rozdział drugi

Psycholingwistyczne aspekty zdolności językowej

1. Uwagi ogólne

2. Z badań nad rozwojem językowym dziecka

3. Przegląd poglądów na nabywanie języka przez dziecko

4. Proces nabywania języka przez dziecko

4.1. Etapy rozwoju języka

4.2. Przyswajanie słownictwa

4.3. Mechanizmy językowe

5. Dwujęzyczność

5.1. Rodzaje dwujęzyczności

5.2. Rozwój językowy dziecka dwujęzycznego

5.3. Dwujęzyczność a rozwój poznawczy

6. Słownik mentalny

7. Produkcja mowy

8. Rozumienie mowy

Rozdział trzeci

Neurolingwistyczne aspekty zdolności językowej

1. Uwagi ogólne

2. Procesy mózgowe

2.1. Mapowanie mózgu

3. Afazja

3.1. Klasyfikacje afazji

3.2. Agramatyzm

3.3. Paragramatyzm i żargonafazja

4. Afazja dziecięca

4.1. Trudności terminologiczne

4.2. Plastyczność mózgu i procesy kompensacyjne a wiek

4.3. Typy afazji dziecięcej

Rozdział czwarty

Socjolingwistyczne aspekty zdolności językowej

1. Uwagi ogólne

2. Socjolingwistyczne ujęcie języka

2.1. Pojęcie stylu i jego role

2.2. Język jako narzędzie funkcjonalne

2.3. Socjalizacja językowa

3. Socjolingwistyczna perspektywa badań dwujęzyczności

3.1. Dwujęzyczność wzbogacająca i zubażająca

3.2. Zjawisko przełączania i mieszania kodów

(code-switching i code-mixing)

Rozdział piąty

Koncepcja integrującego ujęcia zdolności językowej

1. Uwagi ogólne

2. Realność mentalna jako podstawowy warunek opisu

zdolności językowej

3. Spór generatywistów i kognitywistów

4. Ujęcie integrujące

Bibliografia

  • Tytuł: Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integrującym
  • Autor: Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska
  • ISBN: 978-83-242-1529-4, 9788324215294
  • Data wydania: 2020-11-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1uqp
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS