Helion


Szczegóły ebooka

Optymalizacja w logistyce, tom 1. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych

Optymalizacja w logistyce, tom 1. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych


Logistyka obejmuje procesy systemowego planowania i zarządzania łańcuchem dostaw, przepływem produktów oraz informacji. Procesy te mają miejsce zarówno w przypadku wielkich korporacji, jak i małych przedsiębiorstw. Ważną rolę w każdym z działów logistyki odgrywa podejmowanie decyzji dotyczących zaopatrzenia, dystrybucji, produkcji czy magazynowania. Decydenci starają się dokonywać optymalnych racjonalnych wyborów. Celem prezentowanej książki jest przybliżenie Czytelnikowi modeli i metod optymalizacyjnych wspomagających decyzje, które mogą przynieść podmiotowi gospodarczemu maksymalne korzyści, ewentualnie jak najmniejsze straty. Omówiono szerokie spektrum metod i narzędzi pozwalających przeprowadzić optymalizację elementów łańcucha logistycznego. Zaprezentowano też najnowsze wyniki badań z tego zakresu. Autorzy dołożyli starań, by język publikacji był jednocześnie matematycznie precyzyjny i przystępny.

*

Publikacja ma charakter naukowy i dydaktyczny. Naukowość wynika z uporządkowania wielu zagadnień i podporządkowania ich jednemu celowi, jakim jest optymalizacja działań logistycznych. Natomiast aspekt dydaktyczny wynika z zamieszczenia nie tylko teorii, lecz także przykładów, które doskonale ilustrują prezentowane narzędzia. Praca jest dobrze pomyślana jako materiał zawierający narzędzia dla decydentów.

Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Stawickiego

Wprowadzenie              9

 

Rozdział I. Liniowa optymalizacja zagadnień logistycznych      13

 1. Poszukiwanie decyzji optymalnej   13
 2. Programowanie liniowe      16
 3. Algorytm simplex i jego odmiany    29
  1. Klasyczna wersja algorytmu simplex     29
  1. Degeneracja rozwiązania zadania PL    40
  2. Dualizm i analiza wrażliwości    42
  3. Metoda dwóch faz       56
  4. Zrewidowana metoda simplex                59
  5. Dualna metoda simplex              64
 1. Parametryczne programowanie liniowe      71
  1. Parametryzacja współczynników funkcji celu  71
  2. Parametryzacja prawych stron ograniczeń        77
 2. Programowanie liniowe w liczbach całkowitych       82
  1. Konsekwencje wprowadzenia zmiennych o wartościach całkowitych  82
  2. Metoda podziału i ograniczeń 85
  3. Algorytm Gomory’ego                92

 

Rozdział II. Problemy przydziału           99

 1. Natura problemów przydziału         99
 2. Algorytm węgierski               101
  1. Schemat postępowania w algorytmie węgierskim         101
  2. Algorytm węgierski jako wariant metody simplex          111
 3. Rozszerzenia problemu przydziału 113
  1. Uogólniony problem przydziału GAP   113
  2. Kwadratowy problem przydziału           114

 

Rozdział III. Zarządzanie projektem w logistyce            117

 1. Istota i charakterystyka projektów                117
 2. Rola projektów w zarządzaniu przedsiębiorstwem                120
 3. Projekty logistyczne jako szczególny rodzaj projektów        124
 4. Planowanie sieciowe            126
 5. Planowanie przebiegu projektu      133
  1. Technika CPM 135
  2. Technika MPM               140
  3. Technika PERT                144
  4. Zastosowanie optymalizacji liniowej do wyznaczania ścieżki krytycznej              147
 6. Planowanie zasobów projektu        148
  1. Technika LESS 153
  2. Zastosowanie optymalizacji liniowej do analizy czasowo-kosztowej projektu  155
  3. Technika PERT-COST    156
 7. Studium przypadku – wdrożenie systemu komputerowego w firmie handlowej    157

 

Rozdział IV. Teoria masowej obsługi   179

 1. Teoretyczne aspekty systemów kolejkowych          179
 2. Wybrane modele masowej obsługi               186
  1. Modele typu M/M/s/∞/∞      186
  2. Modele typu M/M/s/∞/∞ z uchylonymi założeniami 195

2.3. Model M/G/1/∞/∞     203

 

Rozdział V. Prognozowanie popytu     207

 1. Zarys teorii popytu w ekonomii       209
 2. Podstawowe pojęcia, mierniki oceny jakości prognoz          217
 3. Rodzaje metod prognostycznych wykorzystywanych w prognozowaniu popytu     221
  1. Kryteria wyboru metod prognostycznych         222
  2. Dobór odpowiedniej metody prognozowania 223
  3. Błędy prognoz                226
  4. Trafność i dopuszczalność prognoz       228
 4. Zastosowanie wybranych metod w prognozowaniu popytu i sprzedaży      229
  1. Prognozowanie szeregów o niskiej zmienności              229
  2. Prognozowanie szeregów o wysokiej zmienności         232

 

Bibliografia       243

 

Dodatek 1. Sposoby konstrukcji prognoz dla wybranych metod            249

Dodatek 2. Mierniki trafności prognoz                253

Dodatek 3. Podsumowanie wyników dla metody wskaźników sezonowości addytywnej i multiplikatywnej    257

Dodatek 4. Wybrane elementy teorii prawdopodobieństwa   265

 1. Pojęcia podstawowe            265
 2. Prawdopodobieństwo – definicje  265
 3. Zmienna losowa i jej wybrane charakterystyki         267
 4. Wybrane jednowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa            268

Dodatek 5. Optymalizacja liniowa w środowisku R        271

 

Spis tabel          279

 

Spis rysunków                283