Helion


Szczegóły ebooka

Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce

Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce


Kryzys konstytucyjny, z którym mamy do czynienia w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku, powoduje, że jedną z ostoi demokracji w państwie pozostał samorząd terytorialny. Podejmowane próby ograniczenia jego uprawnień sprawiły, że tematem CLI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, została Ustrojowa samodzielność samorządu terytorialnego.

Publikacja obejmuje sześć rozbudowanych rozważań zawartych w referatach wygłoszonych podczas tego zjazdu oraz piętnaście tekstów nadesłanych przez jego uczestników z myślą o ich zamieszczeniu w prezentowanej monografii. Autorzy podjęli szerokie spektrum zagadnień – zarówno kwestie fundamentalne czy bardzo ogólne, jak i węższe lub wręcz jednostkowe.

Słowo od redaktora       7

 

Jerzy Jaskiernia – Samorząd terytorialny w aksjologii Rady Europy i mechanizmy jej oddziaływania na praktykę ustrojową RP w tym zakresie 9

Andrzej Bałaban – Prawo miejscowe samorządu terytorialnego w systemie źródeł prawa III RP             49

Piotr Tuleja – Konstytucyjny nakaz zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej a prawo do zwrotu nieruchomości               61

Marek Zubik – Konstytucyjne gwarancje samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie sądownictwa konstytucyjnego 77

Mariusz Jabłoński – Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia 97

Stanisław Bożyk, Artur Olechno – Wybrane aspekty prawno-polityczne tworzenia gminy (na przykładzie gminy Grabówki)               125

Robert K. Adamczewski – Konstytucyjna zasada samodzielności samorządu terytorialnego i jej ograniczenia w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane           141

Anna Chorążewska – Zasada ochrony samorządności terytorialnej a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego  153

Piotr Chybalski – Problem petycji samorządowych na przykładzie petycji kierowanych do Sejmu           181

Jerzy Ciapała – Samorząd terytorialny a działalność gospodarcza             193

Aldona Domańska – Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie własne gminy. Zagadnienia wybrane               211

Anna Feja-Paszkiewicz – Dopuszczalność przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie zmiany granic powiatu i zmiany granic województwa     225

Marta Grzybowska, Marian Grzybowski – Konstytucyjna zasada decentralizacji władzy publicznej a proces decyzyjny w kwestiach tworzenia i zmiany granic gmin           245

Joanna Kielin-Maziarz – Wyzwania dla miast płynące z zobowiązań międzynarodowych w kontekście zrównoważonego rozwoju              265

Ryszard Paweł Krawczyk – Postępowanie naprawcze w jednostce samorządu terytorialnego  279

Anna Michalak – Samodzielność gminy a realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zabytków – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych           301

Bogusław Przywora – O pojęciu wspólnoty samorządowej z perspektywy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku                 319

Krzysztof Skotnicki – Reprezentacja w radzie gminy przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz mniejszości posługującej się językiem regionalnym               337

Magdalena Suska – Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych            355

Andrzej Szmyt – Problem samorządowego charakteru drugiej izby parlamentu w Polsce po uchwaleniu Konstytucji z 1997 roku      369

Aleksandra Szydzik – O samodzielności gminy w kontekście tzw. ustawy dekomunizacyjnej – uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych       379

 

Lista uczestników LXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego              395

 

Zdjęcie uczestników LXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego        399