Helion


Szczegóły ebooka

Oddziaływania wobec skazanych na karę pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym. Rozważania w 100-lecie więziennictwa polskiego

Oddziaływania wobec skazanych na karę pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym. Rozważania w 100-lecie więziennictwa polskiego


Prace zamieszczone w zbiorze można zaliczyć do kilku dyscyplin wiedzy – prawa karnego i kryminologii, psychologii, pedagogiki, socjologii. Pojęcie „penitencjarystyka” zawiera w sobie także psychopatologię, medycynę więzienną, służby ochronne (również uzbrojone) i ekonomiczne.

W publikacji ukazano rozmaite punkty widzenia dotyczące funkcjonowania więziennictwa, a szczególnie unormowania prawne systemu penitencjarnego i jego ewaluację oraz różnorodne oddziaływania na skazanych izolowanych w zakładach karnych.

Z recenzji prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego

Wykaz skrótów 7

 

Słowo wstępne                9

 

Wprowadzenie 11

 

Część I. Podstawy prawne oddziaływań penitencjarnych            19

 

Grzegorz Wiciński, Podstawy normatywne systemu penitencjarnego odrodzonej Rzeczpospolitej        21

Ewa Dawidziuk, Oddziaływania wobec skazanych a podmiotowość osoby pozbawionej wolności we współczesnej penitencjarystyce           37

 

Część II. Środki oddziaływań penitencjarnych   47

 

Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Struktura środków oddziaływania penitencjarnego a proces wykonywania kary pozbawienia wolności – rozważania na podstawie przepisów Kodeksu karnego wykonawczego             49

Agata Hulak, Edukacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym – przemiany szkolnictwa więziennego na przestrzeni lat           59

Alicja Ornowska, Zakres zobowiązań pozytywnych państwa w sferze zapewnienia edukacji penitencjarnej w świetle standardów europejskich           69

Agnieszka Jaroszewicz, Organizacja czasu wolnego skazanych wczoraj i dziś. Analiza wybranych inicjatyw twórczej resocjalizacji podejmowanych w jednostkach penitencjarnych                79

Patrycja Augustyniak, Zbigniew Krzyżaniak, „Projekt Zwierciadło” i jego rola w rozwijaniu zainteresowań osób pozbawionych wolności               89

Magdalena Biela, Muzykoterapia jako forma oddziaływań resocjalizacyjnych    97

Mateusz Góralczyk, Rola kontaktów z rodziną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych w świetle badań własnych                105

 

Część III. Odziaływania penitencjarne wobec różnych grup więźniów  115

 

Aldona Nawój-Śleszyński, Rozwiązywanie problemów alkoholowych osób pozbawionych wolności w stuletniej historii polskiego więziennictwa             117

Magdalena Klepczyńska, Oddziaływania terapeutyczne prowadzone przez Służbę Więzienną wobec skazanych uzależnionych. Czy terapia dla osób uzależnionych za murami ma sens?              139

Maciej Pietrak, Środki oddziaływania terapeutycznego wobec skazanych sprawców przestępstw seksualnych w świetle badań empirycznych     149

Grażyna Rybicka, Rola sądowego kuratora zawodowego w przygotowaniu skazanego do życia po opuszczeniu zakładu karnego               159

 

Część IV. Rola personelu więziennego w oddziaływaniach penitencjarnych     169

Krzysztof Jędrzejak, Portret socjologiczny funkcjonariusza Służby Więziennej  171

Dominika Sujka-Kujawiak, Znaczenie pracy psychologa w toku wykonywania kary pozbawienia wolności – wyniki badań własnych            181

 

Część V. Porażka oddziaływań penitencjarnych               191

Błażej Kmieciak, „Ustawa o bestiach” czy też bestialska ustawa? Człowiek między więzieniem a szpitalem psychiatrycznym                 193

 

Część VI. Varia  211

 

Stefan Lelental, Wspomnienia z pracy w Służbie Więziennej oraz o innych działaniach związanych z wykonywaniem kary więzienia (od 1 stycznia 1970 roku – kary pozbawienia wolności)             213

Tomasz Tomaszewski, Zasadność warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec sprawcy czynu z art. 178a §4 k.k. jako remedium na przeludnienie w zakładach karnych           229

Justyna Badziak, Kara pozbawienia wolności z perspektywy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zagadnienia wybrane    239

 

Bibliografia         251

Noty o autorach               269