Helion


Szczegóły ebooka

Wybrane behawioralne aspekty wyceny nieruchomości

Wybrane behawioralne aspekty wyceny nieruchomości


Waga wartości na rynku oraz złożoność samego procesu wyceny spowodowały, że został on znormalizowany. Służą temu standardy zawodowe, noty interpretacyjne oraz regulacje prawne. Pomimo normalizacji obszar wyceny nieruchomości nie jest wyłączony z wpływu czynników behawioralnych. Znaczenie wyceny nieruchomości rozumianej jako proces dochodzenia do wartości oraz jej wynik, a także świadomość wpływu czynników behawioralnych zrodziły potrzebę spojrzenia na wycenę również poprzez pryzmat takich dziedzin, jak psychologia ekonomiczna czy ekonomia behawioralna. Efektem włączenia zagadnień z zakresu ekonomii behawioralnej i psychologii ekonomicznej są rozważania poświęcone behawioralnym aspektom wyceny nieruchomości.

Prezentowana monografia ujawnia istotną rolę aspektów behawioralnych w procesie wyceny nieruchomości. Potwierdza też hipotezę, że rzeczoznawcy majątkowi nie przestrzegają normatywnego modelu wyceny. Działają oni w bogatym środowisku informacyjnym, znajdują się pod wpływem emocji, dążą do maksymalizacji własnej satysfakcji lub użyteczności. Są podatni na heurystyki i ulegają błędom myślenia. Niepewność jest nieodłącznym elementem wyceny nieruchomości, jednak nie należy podchodzić do tego w sposób krytyczny – heurystyki i błędy myślowe są nie do uniknięcia. Nie chroni przed nimi nawet specjalistyczna wiedza z tego zakresu.

Wstęp   7

 

Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty podejmowania decyzji           9

1.1. Człowiek w teorii ekonomii. Homo oeconomicus    9

1.2. Podstawowe zasady ekonomii         18

1.3. Modele ekonomiczne zachowań konsumentów     27

1.4. Analiza ryzyka i niepewności w procesie podejmowania decyzji      32

 

Rozdział 2. Psychologiczne i behawioralne aspekty podejmowania decyzji      37

2.1. Świadomość a zachowanie (ludzki umysł)   37

2.2. Myślenie szybkie i wolne. Rola intuicji w procesie podejmowania decyzji   42

2.3. Problem racjonalności. Krytyka teorii homo oeconomicus  47

2.4. Nowe spojrzenie na ekonomię        52

2.5. Proces podejmowania decyzji w teorii ekonomii behawioralnej i psychologii ekonomicznej             54

2.6. Behawioralne podejście do procesów decyzyjnych               58

 

Rozdział 3. Wycena nieruchomości w ujęciu normatywnym     65

3.1. Koncepcja wartości w procesie wyceny       65

3.2. Przejawy błędnego zrozumienia wartości rynkowej              72

3.3. Podejścia, metody i techniki w procesie wyceny     79

 

Rozdział 4. Behawioralne aspekty funkcjonowania rynków nieruchomości       91

4.1. Behawioralny kontekst rynków nieruchomości        91

4.2. Behawioralne aspekty wyceny nieruchomości w świetle dotychczasowych badań 104

4.3. Behawioralne aspekty wyceny nieruchomości – case study              116

 

Zakończenie      127

 

Bibliografia         131

 

Spis tabel i rysunków     138