Helion


Szczegóły ebooka

Stabilność międzynarodowego system walutowego. Problemy i kierunki reformy

Stabilność międzynarodowego system walutowego. Problemy i kierunki reformy


Współczesny wielodewizowy międzynarodowy system walutowy (msw), na skutek przyjętych zasad oraz postępujących procesów globalizacyjnych i integracyjnych w gospodarce światowej, prowadzących do jego nadmiernej elastyczności oraz liberalizmu, wykazuje coraz większą niestabilność. Potocznie msw nazywany jest dziś „non-systemem”, dla podkreślenia wadliwości jego funkcjonowania. Duża zmienność kursów walutowych, kryzysy finansowe (walutowe, zadłużeniowe), akumulacja rezerw walutowych, zablokowanie mechanizmów dostosowawczych, nierównowagi globalne – wszystkie te zjawiska należą do najbardziej namacalnych symptomów niestabilności. Celem monografii jest wskazanie źródeł niestabilności msw i współzależności zachodzących między jego elementami. Autorka, odnosząc się do dyskusji toczącej się w literaturze światowej i instytucjach międzynarodowych (m.in. MFW, ONZ, WTO), dokonuje analizy potencjalnych kierunków reformowania systemu zarówno pod kątem realności, jak i zasadności ich podejmowania. Publikacja stanowi pierwszą kompleksową próbę omówienia zjawisk generujących niestabilność w msw i obszarów wymagających jego transformacji, podejmowaną w polskiej literaturze przedmiotu.

Wstęp  9

 

Rozdział I. Pojęcie stabilności międzynarodowego systemu walutowego. Źródła i symptomy niestabilności            13

 1. Ewolucja pojęcia międzynarodowego systemu walutowego i jego funkcji    13
 2. Pojęcie stabilności msw            16
  1. Stabilność finansowa – zakres i różnorodność pojęcia             16
  2. Sprawność msw 17
 3. Źródła niestabilności msw        18
  1. Czynniki zwiększające niestabilność msw (msf)           18
  2. Systemowe źródła niestabilności msw          19
   1. Centralna rola USD w systemie           19
   2. Asymetria dostosowawcza   26
  3. Niesystemowe źródła niestabilności msw    28
 4. Symptomy niestabilności współczesnego msw    32
  1. Zmienność przepływów kapitałowych          32
  2. Akumulacja rezerw walutowych    33
   1. Motywy, poziom i dynamika akumulacji rezerw walutowych       33
   2. Implikacje polityki akumulacji rezerw walutowych         36
  3. Nierównowagi globalne   40
   1. Pojęcie nierównowag globalnych      40
   2. Kształtowanie się nierównowag globalnych     42
 5. Paradoks Triffina II     47

 

Rozdział II. Kreacja płynności międzynarodowej        51

 1. Ewolucja pojęcia i źródła płynności międzynarodowej      51
 2. Uwarunkowania podaży płynności międzynarodowej i jej zmienność            54
 3. Waluta międzynarodowa          55
  1. Ewolucja pojęcia waluty międzynarodowej i percepcji procesów internacjonalizacji       55
  2. Waluty międzynarodowe we współczesnym systemie wielodewizowym             60
  3. SDR w roli waluty międzynarodowej             66
 4. Aktywa bezpieczne    68
  1. Pojęcie i uwarunkowania podaży aktywów bezpiecznych       68
  2. Niedobór aktywów bezpiecznych a stabilność msw i msf         73
 5. Kierunki reformy globalnego systemu rezerwowego        76
  1. Alternatywne rozwiązania dotyczące podaży waluty międzynarodowej               76
  2. System prawdziwie wielodewizowy              78
  3. Kreacja ponadnarodowej waluty papierowej             80
  4. System oparty na SDR      81

 

Rozdział III. Globalna Sieć Bezpieczeństwa Finansowego (GFSN) jako mechanizm stabilizowania międzynarodowego systemu walutowego i finansowego. Alokacja płynności międzynarodowej w zarządzaniu kryzysami płynnościowymi    87

 1. Zasadność i uwarunkowania budowy sprawnego systemu alokacji płynności międzynarodowej             87
 2. GFSN i jej elementy    89
 3. Koncepcja międzynarodowego pożyczkodawcy ostatniej instancji (ILOLR) – ewolucja pojęcia i dylematy realizacji funkcji             94
 4. Instrumenty alokacji płynności międzynarodowej              98
  1. Rola regionalnych porozumień finansowych w alokacji płynności         98
  2. Linie swapowe   102
   1. Współpraca banków centralnych w alokacji płynności międzynarodowej               102
   2. Doświadczenia kryzysu finansowego (2007–2010) z wykorzystaniem linii swapowych         103
   3. Ograniczenia porozumień swapowych w alokacji płynności dewizowej    108
   4. Potencjalne kierunki wzmacniania roli linii swapowych w alokacji płynności  dewizowej     112
  3. MFW jako dostawca emergency financing   114

 

Rozdział IV. Działania koordynacyjne i regulacyjne w msw. Instytucjonalne aspekty governance i nadzoru nad msw             119

 1. Procesy koordynacji w gospodarce globalnej      119
  1. Multilateralizm i regionalizm jako płaszczyzny stabilizowania msw         119
  2. Rola instytucji w procesach koordynacji polityk makroekonomicznych               121
  3. Zasadność, uwarunkowania i obszary koordynacji polityk makroekonomicznych              124
 2. Reżimy kursowe i koordynacja polityk kursowych              127
 3. Zarządzanie przepływami kapitałowymi                130
  1. Uzasadnienie i problem efektywności zarządzania przepływami kapitału             130
  2. Polityka zarządzania przepływami kapitałowymi – pokryzysowe doświadczenia i perspektywy       133
 4. Alternatywne propozycje reformy mechanizmu dostosowawczego              136
 5. Instytucjonalne aspekty sprawowania governance nad msw            141

 

Zakończenie       145

Bibliografia         149

Spis rysunków    159

Spis tabel            161