Helion


Szczegóły ebooka

Zmiany kapitału własnego spółki kapitałowej. Uwarunkowania prawne i skutki finansowe

Zmiany kapitału własnego spółki kapitałowej. Uwarunkowania prawne i skutki finansowe


Kapitał własny to kategoria ekonomiczna odgrywająca szczególną rolę w obrocie gospodarczym, ponieważ nie tylko inicjuje on działalność gospodarczą spółki kapitałowej, lecz także jest fundamentem finansowym w całym okresie jej funkcjonowania. Z uwagi na doniosłą rolę w biznesie i w otoczeniu gospodarczym kapitał własny uzyskał w praktyce normatywny wymiar, regulowany nie tylko przez prawo handlowe.

Kapitał własny spółki zmienia się wskutek różnych decyzji – zarówno jej właścicieli, jak i zarządu. W prezentowanej monografii rozważania dotyczą zmian kapitału własnego w spółce kapitałowej – uwarunkowań prawnych określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz skutków finansowych, czyli bilansowych i podatkowych. Przedstawiono zmiany kapitału własnego w wyniku podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, wzrostu i zmniejszenia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego. Omówiono też transformacje pozostałych elementów kapitału własnego – w tym kapitału z aktualizacji wyceny, zysku/straty lat ubiegłych, wynikających z przepisów prawa bilansowego.

Ze Wstępu

Monografia może być przydatna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zainteresowanych kapitałem własnym jako kategorią prawną, finansową i podatkową. Dla pierwszej grupy odbiorców może stanowić inspirację do dalszych badań, dla drugiej – źródło wiedzy wykorzystywane w praktyce gospodarczej.

Recenzowaną monografię oceniam wysoko. Jest ona ważnym i nowym podejściem do problemu kapitału własnego spółek kapitałowych w wymiarze prawnym i finansowym. [...] jest opracowaniem interesującym, o istotnych walorach naukowych i poznawczych. W sposób kompleksowy zaprezentowano w nim aspekty bilansowe, podatkowe i prawne kapitału własnego w spółkach kapitałowych.

Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Chluski, Politechnika Częstochowska

WSTĘP   7

 

ROZDZIAŁ 1. KAPITAŁ WŁASNY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W POLSCE JAKO KATEGORIA PRAWNA I FINANSOWA          11

1.1. Kapitał własny spółek kapitałowych w świetle prawa handlowego   11

1.1.1. Spółki kapitałowe w Polsce    11

1.1.2. Kapitał zakładowy jako kluczowy element kapitału własnego         19

1.1.3. Pozostałe elementy kapitału własnego określone w prawie handlowym    23

1.2. Kapitał własny jako kategoria prawa bilansowego                26

1.2.1. Istota i zakres polskiego prawa bilansowego      26

1.2.2. Definicja i klasyfikacja kapitału własnego w prawie bilansowym    30

1.2.3. Zakres i zasady prezentacji kapitału własnego w sprawozdaniu finansowym              35

1.3. Kapitał własny spółki kapitałowej a system prawa podatkowego w Polsce     41

1.3.1. Istota i zakres polskiego prawa podatkowego    41

1.3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych a kapitał własny               47

1.3.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmian kapitału własnego           56

1.3.4. Podatek od towarów i usług a kapitał własny 62

 

ROZDZIAŁ 2. WZROST WARTOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH – UWARUNKOWANIA PRAWNE   71

2.1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.                71

2.2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej           78

2.3. Kapitał zapasowy w spółkach kapitałowych i jego zasilanie                98

2.4. Wzrost kapitału rezerwowego i innych elementów kapitału własnego           103

 

ROZDZIAŁ 3. WZROST WARTOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO – PERSPEKTYWA PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO              107

3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej     107

3.1.1. Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki kapitałowej                108

3.1.2. Zwiększenie kapitału własnego poprzez wniesienie aportu           116

3.2. Zysk netto jako szczególne źródło wzrostu kapitału własnego           127

3.2.1. Konwersja zobowiązań na kapitał zakładowy     138

3.2.2. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki 143

3.3. Wzrost kapitału zapasowego     146

3.4. Wzrost kapitału rezerwowego 153

 

ROZDZIAŁ 4. OBNIŻENIE WARTOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ – ASPEKTY PRAWNE, BILANSOWE I PODATKOWE     155

4.1. Obniżenie kapitału własnego w świetle prawa handlowego              155

4.1.1. Zwykłe obniżenie kapitału zakładowego             156

4.1.2. Uproszczone obniżenie kapitału zakładowego 162

4.1.3. Rozporządzanie kapitałem zapasowym i rezerwowym     167

4.2. Zmniejszenie kapitału własnego – skutki finansowe            170

4.2.1. Obniżenie kapitału zakładowego          170

4.2.2. Zmniejszenie kapitału zapasowego      173

4.2.3. Zmniejszenie kapitału rezerwowego   176

4.3. Dywidenda i pokrycie straty bilansowej jako szczególne zmniejszenia kapitału własnego          177

 

ROZDZIAŁ 5. ZMIANY KAPITAŁU WŁASNEGO W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ WYNIKAJĄCE Z REGULACJI RACHUNKOWOŚCI               193

5.1. Zysk/strata lat ubiegłych            193

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny i pozostałe składniki kapitału własnego               200

5.3. Zmiany kapitału własnego a koncepcja wyniku całościowego           204

 

ZAKOŃCZENIE       213

 

BIBLIOGRAFIA      219

 

WYKAZ SKRÓTÓW              229