Helion


Szczegóły ebooka

O mediach i języku

O mediach i języku


 

Książka składa się z 23 artykułów. Jedenaście dotyczy mediów, reszta - języka. Tematyką dominującą w całym zbiorze są media, bo niemal wszystkie teksty o języku odnoszą się do używania go w komunikacji medialnej, przeważnie w wypowiedziach prasowych, a więc tym samym również można je uznać za teksty o mediach.

Wstęp

 

O mediach

 

Wiedza o komunikowaniu – nazwy i zakres

O pojęciu funkcji w prasoznawstwie

Analiza zawartości prasy: drogi rozwoju

Wydarzenia bydgoskie w relacjach prasowych

Czytelnicza selekcja zawartości gazety

Prasa, radio, telewizja: podział pracy

Prasa wobec wyzwania nowych mediów

Wyobrażenia o polskich typach regionalnych

Miejsce mediów w wyobrażeniach kultury narodowej

Wolność słowa a wolność o prasy

Transformacje komunikacji społecznej w drugiej połowie XX wieku

 

O języku

 

Pierwsze polskie książki o języku prasy

Poczucie językowe, znajomość języka i praktyka językowa

Recepty na zrozumiałość wypowiedzi

Jak mierzyć zrozumiałość tekstu?

Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych

Słownictwo oceniające w recenzjach

Perswazyjność języka w polemikach prasowych

Mierzenie stylistycznej i emotywnej wartości słownictwa

Pollyanna pisze do prasy

Szkic wstępu do politolingwistyki

O nowomowie inaczej

Język, państwo, prawo

 

Noty bibliograficzne

Bibliografia prac prasoznawczych i językoznawczych Walerego Pisarka za lata 1997-2006