Helion


Szczegóły ebooka

Studia z leksykografii historycznej, wydanie 2 rozszerzone

Studia z leksykografii historycznej, wydanie 2 rozszerzone


Książka Studia z leksykografii historycznej (wydanie 2 rozszerzone) zawiera zbiór szkiców o dawnych słownikach języka polskiego. Obejmuje ona przede wszystkim studia materiałowe nad historycznymi dykcjonarzami w ujęciu porównawczym, także z uwzględnieniem danych statystycznych. W monografii Czytelnik odnajdzie również pogłębione refleksje o charakterze metaleksykograficznym, odnoszące się do kwestii szczegółowych, które do tej pory nie budziły większego zainteresowania historyków języka polskiego. Studium gromadzi informacje o dziełach mniej znanych, które nie zostały przez lingwistów kompleksowo opisane (Volckmar, Troc, Bandtkie, Osiński), dotyczące w dużej mierze relacji między dawnymi dziełami polskiej leksykografii – zarówno w aspekcie zawartości leksykalnej tych zbiorów, jak i charakteru ich makro- oraz mikrostruktury. 

Rozdział 1

Uwagi o kilku historycznych słownikach języka polskiego. Słownik jako źródło badań językoznawczych

Rozdział 2

Słownik Michała Abrahama Troca jako źródło badań językoznawczych. Kontekst historyczno-kulturowy 

Rozdział 3

O tzw. seksualizmach w historycznych słownikach języka polskiego

Rozdział 4

Zasób leksykalny słownika Michała Abrahama Troca w świetle statystyki – na marginesie kwalifikatorów

Rozdział 5

Kwalifikatory w słowniku Jerzego Samuela Bandtkiego – rodzaje, funkcje, frekwencja

Rozdział 6

Regionalizmy leksykalne w Bogactwach mowy polskiej Osińskiego

Rozdział 7

Z zagadnień słowotwórstwa w dykcjonarzu łaja Volckmara z 1596 r.

Rozdział 8

O chronologii zbieżności formalnej nazw narzędzi nazw wykonawców czynności  

Bibliografia

Indeks nazwisk