Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne

Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne


Celem niniejszej monografii jest przedstawienie szans, wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej w ujęciu przedmiotowym. Przeprowadzone badania przez autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie zostały zogniskowane według katalogu bezpieczeństwa przedmiotowego autorstwa Barry’ego Buzana. Perspektywy badawcze bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej dotykają zatem bezpieczeństwa w wymiarze militarnym, politycznym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym i ekologicznym.
W rozdziale pierwszym prof. Jerzy Będźmirowski przedstawia rys historyczny bezpieczeństwa polskiej granicy, koncentrując uwagę na okresie funkcjonowania Układu Warszawskiego, ukazując implikacje dla bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Wstęp . 7
prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
Bezpieczeństwo polskiej granicy morskiej w początkowym okresie funkcjonowania układu warszawskiego . 11
prof. dr hab. inż. Andrzej Żebrowski
Zagrożenia dla Sojuszu Północnoatlantyckiego na początku XXI w. . 37
dr Miłosz Gac
Bezpieczeństwo regionu morza bałtyckiego wobec relacji NATO – Rosja . 57
prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański
Demografia jako problem społeczny europy środkowej . 71
mgr Aleksandra Zienkiewicz
Pozamilitarne determinanty migracji międzynarodowych w świetle zagrożeń demograficzno-społecznych i kulturowych Polski . 87
dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP
Zagrożenie przestępczością na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie województwa zachodniopomorskiego . 103
dr Adam Kwiatkowski
Determinanty współpracy państw Europy Środkowej i Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa . 117
mgr Gabriela Czapiewska
Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu współczesnych zagrożeń . 129
mgr Magdalena Leszkiewicz
Kryzys tożsamości narodowej i kulturowej jako zagrożenie z perspektywy bezpieczeństwa narodowego . 151
mgr Marika Sokół
Mniejszość rosyjska jako instrument polityki zagranicznej federacji rosyjskiej po 1991 r. .159
dr Andrzej Stec
Konstytucyjna ochrona praw człowieka w realiach nadzwyczajnych zagrożeń dla bytu państwowego na Ukrainie . 171
mgr Grzegorz Urbanek
Narzędzia dezinformacji i sposoby reagowania. Studium przypadku . 193
mgr Klaudia Skelnik
Informacja determinantą kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych . 205