Helion


Szczegóły ebooka

Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena. Koncepcja, rozwinięcie, recepcja

Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena. Koncepcja, rozwinięcie, recepcja


[…] recenzowana książka świadczy, że jej autorka, p. Beata Garlej, znakomicie rozumie nie tylko samą koncepcję warstw dzieła literackiego, ale też uwzględnia zróżnicowanie i rozległość kontekstów tej koncepcji. […] Chciałbym jednak podkreślić przede wszystkim duże zalety naukowe recenzowanej książki. Daje ona przekrojowy obraz może najważniejszej teorii dzieła literackiego, jaka zrodziła się na gruncie polskiej myśli literaturoznawczej. Przywołuje wątki mało dotąd obecne w refleksji nad teorią Ingardena, jak wątek multiplikacji warstw. Podkreślić także należy rozległość studiów teoretycznych, jakie przeprowadziła autorka w ramach prowadzonych badań.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Andrzeja Tyszczyka, prof. KUL


[…] Autorka pracy, dysponując wysokimi kompetencjami filozoficznymi i literaturoznawczymi, a także doskonałą znajomością dorobku krakowskiego fenomenologa, precyzyjnie i z niezwykłą starannością refleksji przybliża, ewokuje i rozwija jeden z najważniejszych wątków estetycznej myśli Ingardena. […] W sytuacji stopniowego rozmywania się specyfiki przedmiotu badań w humanistyce, powrót do refleksji filozofa, którego doświadczenia wynikały z estetycznej empirii, wydaje się nie do przecenienia.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Bernadetty Kuczery-Chachulskiej (UKSW, IBL PAN)

 

Beata Garlej (ur. 1983) – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Filologicznego (2007) oraz Wydziału Nauk Historycznych (2010) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (2013). Zainteresowania badawcze: teoria literatury, poetyka dzieła literackiego, filozofia fenomenologiczna (ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i aksjologii R. Ingardena), historia obyczajowa Polski doby XIX w.

 

Wstęp
Wykaz dzieł Romana Ingardena
I. Warstwowa budowa dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena – prezentacja teorii
II. Teoria warstwowości w dziełach sztuki nie(czysto)literackiej
III. Recepcja warstwowości w Ingardenowskiej teorii dzieła literackiego
 III. 1. Charakter zależności pomiędzy grafią a układem warstwowym dzieła
 III. 2. Konstytutywna liczba warstw dzieła literackiego
 III. 3. Zwielokrotnienie wymiaru warstwowego budowy dzieła literackiego
IV. Rozwinięcie koncepcji warstwowości dzieła literackiego
IV. 1. Koncepcja warstwowości dzieła literackiego rozwinięta w perspektywie  formalno-ontologicznej:
Ingardenowskie rozumienie pojęć „treść” i „forma” dzieła sztuki literackiej
IV. 2. Koncepcja warstwowości dzieła literackiego ujęta w perspektywie ontologii egzystencjalnej:
zagadnienie fundamentu bytowego dzieła sztuki literackiej
IV. 3. Konsekwencja koncepcji warstwowości dzieła sztuki literackiej: konkretyzacja estetyczna
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Indeks osobowy

INFORMACJE :