Helion


Szczegóły ebooka

Wybór pism estetycznych (Zofia Lissa)

Wybór pism estetycznych (Zofia Lissa)


"W bogatym dorobku muzykologicznym Zofii Lissy (ur. 19 X 1908 we Lwowie, zm. 26 III 1980 w Warszawie) pierwszoplanowe miejsce zajmują publikacje z zakresu estetyki muzycznej. Miały one w pełnym tego słowa znaczeniu charakter pionierski, bowiem otwarły na polskim gruncie nieznane przedtem perspektywy myślenia o muzyce, wnosząc zarazem znaczny wkład do światowej estetyki muzycznej. Dowodem są nie tylko liczne tłumaczenia prac tej uczonej na języki obce, ale też przyznana jej w roku 1979 - na rok przed śmiercią - prestiżowa nagroda Międzynarodowej Rady Muzycznej (International Music Council)" - Zbigniew Skowron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Skowron, Muzyka - jej struktura, przeżycie i przesłanie. W kręgu dociekań muzyczno-estetycznych Zofii Lissy

 

WYBÓR PISM ESTETYCZNYCH ZOFII LISSY

 

1. ONTOLOGIA I SEMANTYKA DZIEŁA MUZYCZNEGO

Czy muzyka jest sztuką asemantyczną? (1948)

Teoriopoznawcza analiza struktury czasowej poszczególnych gatunków muzycznych (1964)

O procesularnym charakterze dzieła muzycznego (1965)

Uwagi o Ingardenowskiej teorii dzieła muzycznego (1966)

O istocie dzieła muzycznego (1968)

 

2. ZAGADNIENIA Z HISTORII ESTETYKI MUZYCZNEJ

Zagadnienie czasu muzycznego w estetyce Augusta Wilhelma Schlegla (1960)

Znaczenie filozofii J.G. Herdera dla romantyzmu muzycznego (1972) 

 

3. ZAGADNIENIA Z POGRANICZNA PSYCHOLOGII I ESTETYKI MUZYKI 

Z najnowszych badań nad psychologią i estetyką muzyczną (1932)

O słuchaniu i rozumieniu utworów muzycznych (1937)

O historycznej zmienności percepcji muzycznej (1959) 

O "rozumieniu" muzyki (1974)

 

4. ESTETYKA MUZYKI FILMOWEJ

Funkcje sfery słuchowej w filmie dźwiękowym (1973)

Problem "czasu przedstawionego" w muzyce filmowej (1959)

Film a opera. Z zagadnień krzyżowania konwencji gatunkowych w sztuce (1963)