Helion


Szczegóły ebooka

Adaptacja i postrzeganie imigrantów w państwach europejskich. Studium porównawcze

Adaptacja i postrzeganie imigrantów w państwach europejskich. Studium porównawcze


Książka porusza problematykę migracji, koncentrując się na czynnikach mających wpływ na proces adaptacji imigrantów do społeczeństwa przyjmującego oraz na kształtowanie się określonego nastawienia do przybyszów wśród jego członków. Przedstawiono w niej szeroki historyczny, teoretyczny i polityczny kontekst współczesnej mobilności międzynarodowej w Europie. Zaprezentowane wyniki analiz obejmują porównania w czasie i przestrzeni, pokazując: co wpływa na poziom zaadaptowania imigrantów i nastawienie do nich członków społeczeństw przyjmujących, jak oba te elementy są ze sobą powiązane oraz jaką rolę mogą odgrywać w ich kształtowaniu się wydarzenia i charakterystyki poziomu makro. Na podkreślenie zasługuje również zastosowanie stosunkowo nowego podejścia analitycznego polegającego na stworzeniu syntetycznego wskaźnika do pomiaru adaptacji imigrantów. Całość tworzy złożony i wielowymiarowy obraz doświadczenia migracji w Europie na początku XXI wieku, wyłaniający się z analiz ilościowych. Książka ta powinna zainteresować przedstawicieli  nauk  społecznych, w szczególności zaś socjologów i specjalistów z obszaru studiów nad współczesnymi migracjami, jak również pracowników administracji, którzy w swojej pracy zawodowej mierzą się z kwestiami związanymi z migracją.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Kontekst historyczny, teoretyczny i polityczny migracji             11

1.1. Wprowadzenie        11

1.2. Historyczny i teoretyczny kontekst migracji europejskich           12

1.3. Polityczny kontekst migracji europejskich       30

1.4. Podsumowanie       43

 

Rozdział 2. Adaptacja i nastawienie do imigrantów – rozważania teoretyczne     45

2.1. Wprowadzenie        45

2.2. Teoria akulturacji i adaptacji Johna Berry’ego  48

2.3. Asymilacja i integracja oraz ich odmiany        56

2.4. Społeczeństwo przyjmujące a imigranci – oblicza współzawodnictwa      72

2.5. Podsumowanie       81

 

Rozdział 3. Metodologia badania                83

3.1. Wprowadzenie        83

3.2. Cele badania          83

3.3. Baza danych – między potrzebami a dostępnością        85

3.4. Organizacja przeprowadzonych analiz            88

3.5. Konstrukcja głównych zmiennych latentnych   90

   1. Otwartość na imigrantów i stosunek do imigrantów          90
   2. Poziom adaptacji imigrantów    94

3.6. Charakterystyka zbiorowości 99

3.7. Poziom głównych zmiennych latentnych w perspektywie demograficznej  113

3.8. Podsumowanie       118

 

Rozdział 4. Adaptacja i nastawienie do imigrantów w kontekście makrostrukturalnym  121

4.1. Wprowadzenie        121

4.2. Dane, zmienne i założenia    121

4.3. Korelacje – niejednoznaczna sieć powiązań    129

   1. Wyniki – adaptacja imigrantów vs. nastawienie członków społeczeństwa przyjmującego, czyli gdzie rodzi się konflikt?     129
   2. Wyniki – wymiar finansowy       131
   3. Wyniki – wymiar rynku pracy      135
   4. Wyniki – wymiar demograficzny 138
   5. Wyniki – wymiar rozwoju społecznego    140
   6. Wyniki – wymiar polityczny        142

4.4. Konkluzje    150

 

Rozdział 5. Adaptacja i nastawienie do imigrantów w kontekście mikrostrukturalnym    153

5.1. Wprowadzenie        153

5.2. Dane, zmienne i założenia     154

5.3. Analiza regresji – echa przeszłości, znak czasów i specyfika regionalna     163

   1. Wyniki – poziom adaptacji imigrantów    163
   2. Wyniki – stosunek do imigrantów           175
   3. Wyniki – otwartość na imigrantów          186

5.4. Konkluzje    192

 

Zakończenie – w stronę myślenia systemowego    199

 

Bibliografia      213

 

Spis tabel        225

 

Spis wykresów  229

 

Aneks 1. Wykaz podstawowych miar dla trzech głównych zmiennych latentnych          231

Aneks 2. Zestawienie wartości współczynnika alfa-Cronbacha dla zmiennych latentnych używanych w badaniu    235

Aneks 3. Informacje konstrukcyjne i powiązane źródła literaturowe dotyczące składowych zmiennej latentnej – poziom adaptacji imigrantów      239

Aneks 4. Wyniki analiz wariancji  245

Aneks 5. Zestawienie składowych usuniętych podczas dostosowywania zmiennej latentnej – poziom adaptacji imigrantów do analiz korelacji          255

Aneks 6. Wyniki korelacji           261

Aneks 7. Informacje konstrukcyjne i powiązane źródła literaturowe dotyczące predyktorów wykorzystanych w analizach regresji wielorakiej       283

Aneks 8. Wyniki analiz regresji wielorakiej            289