Helion


Szczegóły ebooka

"Kochany Poeto Ruin...". Studia o Krasińskim

"Kochany Poeto Ruin...". Studia o Krasińskim


Moja czwarta książka o twórczości Zygmunta Krasińskiego powinna być chyba zatytułowana Zawsze o Nim, ale niestety, ten tytuł został już zarezerwowany dla innego poety przez innego badacza – znakomitego Stanisława Pigonia. Dlatego pozwoliłem sobie na zacytowanie Juliusza Słowackiego z jego listu dedykacyjnego do Balladyny, o którym to liście zresztą piszę w niniejszej publikacji. Niech więc ten tytuł-nagłówek będzie tym, czym był dla autora Anhellego – znakiem dedykowania dzieła właśnie Krasińskiemu.

Praca złożona jest z dwóch części, z których pierwsza została poświęcona twórczości „Poety Ruin”, a druga – jej dwustuletniej już recepcji. [...] Interesuje mnie przy tym nie tylko recepcja krytyczna i badawcza, ale głównie obecność „trzeciego wieszcza” w świadomości i dziełach innych pisarzy. To w badaniach nad Krasińskim raczej zapomniana perspektywa. O ile w części pierwszej niewiele miejsca poświęciłem na dwa najwyżej cenione dramaty (w tym arcydzielną Nie-Boską komedię), o tyle w części drugiej można mówić nawet o ich nadreprezentacji, ponieważ to do nich przede wszystkim (choć nie wyłącznie) odwoływali się zarówno współcześni „trzeciego wieszcza”, jak i jego „późne wnuki”.

Ze Wstępu

Bardzo ciekawa, pomysłowa – kolejna już! – monografia twórczości Zygmunta Krasińskiego pióra prof. Macieja Szargota. Książka potrzebna, bardzo dobrze napisana, mądra, przekonująca w konkluzjach, uwzględniająca dorobek poprzedników, a nadto oryginalna. [...] Badacz zmaga się spokojnie z aporiami myśli i wyobraźni tak skomplikowanego geniusza, jak Krasiński. Aż zdumiewa ostrożność, delikatność w podejściu do tekstów, ich interpretacji oraz wartościowania. Na tle konkurencyjnych publikacji ta wyróżnia się znakomitą orientacją autora w badanym zjawisku i ujmującym tokiem klarownego wywodu. To wystarczy, by zapisać się jako książka w przyszłości nader ważna dla badań nad Krasińskim.

Z recenzji prof. dr. hab. Jarosława Ławskiego

Wykaz skrótów         7

Wstęp 9

 

I. Od juweniliów do epitafiów       13

 1. Syn, ojciec, juwenilia     15
 2. „Lękam się czasem Radziwiłłowskiego losu”  31
 3. Literackie korzenie i ziarna       45
 4. Kobiecym głosem          59

Modlitwy           59

Wiersze liryczne            73

 1. Warianty i interpretacje 83
 2. Poeta pisze przypisy      97
 3. „Dramaty zaczęte”        109
 4. Nagrobki            125

 

II. Krasiński czytany          141

 1. Mickiewicz czyta Irydiona          143
 2. Słowacki czyta Irydiona i Dzień dzisiejszy           153
 3. Sienkiewicz czyta Nie-Boską komedię i Irydiona  169
 4. Lirycy czytają Nie-Boską komedię           195
 5. Biografiści komentują Nie-Boską komedię           215
 6. Śmieszny Krasiński        227

 

Nota bibliograficzna           249

 

Bibliografia   251

 

Spis ilustracji            263

 

Indeks            265

 

O Autorze      273