Helion


Szczegóły ebooka

Historiografia PRL. Zamiast podręcznika

Historiografia PRL. Zamiast podręcznika


Książka jest pierwszą w polskiej literaturze syntetyczną próbą przyjrzenia się fenomenowi historiografii Polski Ludowej.

W centrum zainteresowania autora pozostają dzieje struktur organizacyjnych nauki historycznej, w tym relacje historycy–władza, jej założenia teoretyczno-metodologiczne oraz kreowany przez dziejopisów obraz dziejów Polski i historii powszechnej. Autor stara się sporządzić bilans osiągnięć, błędów i zaniechań powojennego dziejopisarstwa. W szerszej perspektywie praca wpisuje się w trwający od kilku dziesięcioleci i daleki od zakończenia spór o PRL.

Publikacja zainteresuje historyków i teoretyków historiografii, badaczy dziejów najnowszych, a także szeroko rozumiane grono przedstawicieli humanistyki, którym nie powinny być obojętne losy jednej z jej ważnych dziedzin w czasach PRL. Monografia może także pełnić funkcję podręcznika na różnych kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

WPROWADZENIE            9

 

ROZDZIAŁ I. Historia i historycy wobec nowej rzeczywistości      29

ROZDZIAŁ II. Stalinizm w historiografii polskiej i jego konsekwencje       53

ROZDZIAŁ III. Przełom październikowy w nauce historycznej – destalinizacja i jej efekty             77

ROZDZIAŁ IV. W intelektualnym i politycznym klimacie „małej stabilizacji”. Historiografia w latach 60.   103

ROZDZIAŁ V. Historia i historycy w dekadzie Gierka. Narodziny drugiego obiegu wydawniczego              149

ROZDZIAŁ VI. Lata 80. Historia na rozdrożu. Dwa obrazy dziejów Polski 189

 

ZAKOŃCZENIE  235

 

BIBLIOGRAFIA (WYBÓR)              249

 

SŁOWNICZEK POSTACI  261

 

INDEKS NAZWISK            283