Helion


Szczegóły ebooka

Prawa do emisji gazów cieplarnianych w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Propozycja standardu rachunkowości

Prawa do emisji gazów cieplarnianych w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Propozycja standardu rachunkowości


Handel emisjami gazów cieplarnianych jest jednym z kluczowych, ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska, stosowanym w celu przeciwdziałania zmianom klimatu w skali ogólnoświatowej, regionalnej, krajowej lub lokalnej poprzez zmniejszenie poziomu tychże emisji w sposób efektywny kosztowo. Udział w obrocie prawami do emisji gazów cieplarnianych ma znaczenie z punktu widzenia sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw w nim uczestniczących, stanowi więc poważne wyzwanie dla zarządzających podmiotami gospodarującymi w XXI wieku. Ten relatywnie nowy, a zarazem istotny obszar działalności wymaga odzwierciedlenia w sprawozdawczości przedsiębiorstwa.

Przedstawiona w monografii propozycja regulacji środowiskowej rachunkowości jest adresowana do jednostek gospodarczych sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W ten sposób może zostać rozpowszechniona na skalę międzynarodową i objąć dużą liczbę podmiotów partycypujących w handlu emisjami gazów cieplarnianych jako emitenci lub pozostali uczestnicy. Co więcej, w publikacji uwzględniono specyfikę systemów handlu emisjami w różnych częściach świata oraz podjęto próbę kompleksowego uregulowania tej problematyki na gruncie sprawozdawczości finansowej.

Wykaz skrótów  7

 

Wstęp 11

 

Rozdział 1. Wyzwania dla rachunkowości i sprawozdawczości finansowej XXI w. w dobie zrównoważonego rozwoju           19

  1. Zmiany klimatu i ich konsekwencje w skali globalnej w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju 19
  2. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – istota, znaczenie, mechanizmy      40
  3. Rola informacji pochodzących z systemu rachunkowości w komunikowaniu wpływu podmiotów gospodarczych na środowisko naturalne   57

 

Rozdział 2. Prawa do emisji gazów cieplarnianych w rachunkowości w kontekście funkcjonujących systemów handlu emisjami – przegląd regulacji              69

  1. Wytyczne dotyczące praw do emisji gazów cieplarnianych obowiązujące w wybranych krajach          69
   1. Stany Zjednoczone        73
   2. Kanada             85
   3. Nowa Zelandia               96
   4. Pozostałe wybrane kraje             100
  2. Regulacje unijne i Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych    105
  3. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w Polsce         112

 

Rozdział 3. Sprawozdawczość uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w Polsce i na świecie – wyniki badania sposobu ujmowania, wyceny i prezentacji informacji    121

  1. Przegląd piśmiennictwa ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań empirycznych w zakresie sprawozdawczości uprawnień do emisji          121
  2. Metodyka badań własnych   128
   1. Potrzeba badania         128
   2. Założenia badawcze     129
   3. Wybór próby badawczej            129
   4. Przedmiot badania       130
   5. Narzędzia badawcze    130
  3. Analiza sposobu ujmowania, wyceny i prezentacji praw do emisji gazów cieplarnianych w Polsce i na świecie               133
  4. Krytyczna ocena praktyki raportowania praw do emisji gazów cieplarnianych jako podstawa opracowania propozycji regulacji środowiskowej rachunkowości           164

 

Rozdział 4. Propozycja regulacji środowiskowej rachunkowości w zakresie praw do emisji gazów cieplarnianych oraz kredytów emisyjnych        169

  1. Przesłanki wprowadzenia standardu rachunkowości w zakresie praw do emisji gazów cieplarnianych oraz kredytów emisyjnych   169
  2. Zasady tworzenia standardu na przykładzie MSSF           173
  3. Propozycja regulacji środowiskowej (standardu) rachunkowości dotyczącej praw do emisji gazów cieplarnianych oraz kredytów emisyjnych               177
   1. Wprowadzenie do standardu    177
   2. Treść standardu           178
  4. Komentarz objaśniający do propozycji standardu rachunkowości w zakresie praw do emisji gazów cieplarnianych oraz kredytów emisyjnych               195

 

Zakończenie       207

Bibliografia         211

Załącznik 1. Wykaz spółek publicznych wybranych do badania              233

Załącznik 2. Odpowiedzi przedsiębiorstw wybranych jurysdykcji na pytania kwestionariuszowe   237

Załącznik 3. Ujawnienia spółek polskich w obszarze emisji i handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych            243

Załącznik 4. Ujawnienia spółek polskich w obszarze emisji i handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych (ciąg dalszy)     261

Spis tabel           271

Spis rysunków  273