Helion


Szczegóły ebooka

Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm

Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm


Informacja jest strategicznym i biznesowym zasobem państwa i organizacji – dobrem i osiągnięciem, gwarantem postępu i rozwoju, ale niestety poza dobrem niesie ze sobą różnorodne zagrożenia. Powodem zdobywania i upowszechniania wiedzy na temat zagrożeń jest potrzeba budowy nowoczesnych metod, sposobów i narzędzi przeciwdziałających zagrożeniom i destrukcyjnemu oddziaływaniu na informację i systemy teleinformatyczne. Naprzeciw takim potrzebom wychodzi niniejsza książka. Jest ona próbą prezentacji zagrożeń informacji w cyberprzestrzeni, na jakie są narażone obecnie państwa, różne organizacje i obywatele. Jest próbą systemowego ujęcia i prezentacji narzędzi, form i rodzajów ataków na informację i zasoby teleinformatyczne, przestępstw popełnianych w cyberprztsrzeni, po najniebezpieczniejsze z nich, jakimi są cyberterroryzm i wojna w cyberprzestrzeni. Są to zagrożenia realne, obecnie występujące i z dnia na dzień narastające.

Wykaz skrótów 7

Wstęp 13

1. Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych 17

1.1. Rola i znaczenie informacji w społeczeństwie informacyjnym 17

1.1.1. Określenie informacji i jej bezpieczeństwa 18

1.1.2. Zarządzanie wiedzą a bezpieczeństwo informacji 21

1.2. Bezpieczeństwo informacji w cyberprzestrzeni, podstawowe określenia 24

1.3. Bezpieczeństwo informacji w chmurze obliczeniowej 28

2. Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni 34

2.1. Identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń informacji w cyberprzestrzeni 35

2.2. Oprogramowanie złośliwe 39

2.2.1. Wirusy 39

2.2.2. Robaki sieciowe 46

2.2.3. Konie trojańskie 53

2.2.4. Dialery 55

2.2.5. Botnety 55

2.2.6. Spam i fałszywki 56

2.2.7. Objawy oprogramowania szkodliwego i profilaktyka przeciwdzia­łania 57

2.3. Cyberprzestępstwa 59

2.4. Kategorie przestępstw w cyberprzestrzeni 61

2.5. Stan zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej 74

2.6. Wnioski i uogólnienia zagrożeń bezpieczeństwa informacji i systemów tele­informatycznych 78

3. Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem informacji współczesnej cywi­lizacji 81

3.1. Rola i znaczenie cyberterroryzmu 81

3.1.1. Określenia i istota cyberterroryzmu 81

3.1.2. Znaczenie cyberterroryzmu we współczesnym świecie 83

3.2. Cele i obiekty ataków cyberterrorystycznych 84

3.3. Formy i metody ataków 91

3.3.1. Ataki blokujące 91

3.3.2. Ataki podszywania się i oszustwa 98

3.3.3. Ataki z elementami inżynierii społecznej 102

3.3.4. Ataki kryptograficzne 105

3.3.5. Inne formy ataków 108

3.3.6. Oprogramowanie wspierające i ułatwiające przeprowadzenie ataku 111

3.4. Scenariusz ataków w cyberprzestrzeni 112

3.5. Przykłady cyberataków 116

4. Wojna informacyjna 125

4.1. Określenie i znaczenie wojny informacyjnej 126

4.2. Elementy wojny informacyjnej 128

4.3. Współczesne zagrożenia wojny informacyjnej 129

4.4. Przykład wojny informacyjnej 131

5. Podstawowe metody i zasady ochrony informacji w cyberprzestrzeni 137

5.1. Metody administracyjno-organizacyjne138

5.2. Metody techniczne 140

5.3. Metody fizyczne 148

Zakończenie 150

Literatura 152

Wykaz tablic i rysunków 156

Skorowidz 157