Helion


Szczegóły ebooka

Początki psychologii naukowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy Królestwa Polskiego i Galicji

Początki psychologii naukowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy Królestwa Polskiego i Galicji


Autorka śledzi w publikacji narodziny psychologii jako dyscypliny naukowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich. Problematykę tę umieszcza w kontekście rozwoju dziedziny w Europie Zachodniej, co prowadzi ją do wniosków, że na gruncie polskim „przednaukowa” psychologia nie odbiegała poziomem od zachodnioeuropejskiej. Książka ma charakter interdyscyplinarny. Autorka opiera się przede wszystkim na historycznej metodzie badania źródeł, ale wykorzystuje także metody prasoznawcze oraz literaturę i wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, medycyny, filozofii i teologii.

*

Spośród trzech rozdziałów najwięcej wnosi obszerny rozdział trzeci. Te wątki mają charakter nowatorski i stanowią ważny wkład Autorki w badania nad dziejami psychologii na ziemiach polskich. Rozproszenie dorobku pierwszych polskich psychologów wymagało żmudnych i pracochłonnych poszukiwań. Nie mam wątpliwości, że Autorce udało się zgromadzić informacje o zdecydowanej większości ważniejszych prac umieszczonych w rodzimych czasopismach rodzącego się na przełomie XIX i XX wieku nowego środowiska naukowego.

Z recenzji prof. dr. hab. Marka Przeniosło

Wstęp  9

 

 1. Między filozofią a medycyną           17
  1. Rozwój definicji psychologia i ewolucja jej klasyfikacji wśród nauk na przełomie XIX i XX wieku            18
  2. Psychologia a medycyna na przełomie XIX i XX wieku           40
  3. Psychologia a pedagogika               78

 

 1. Psychologia w XIX wieku i jej najważniejsi przedstawiciele             97
  1. Psychologia w Europie – między Wundtem a Freudem         100
  2. Początki polskiej myśli (refleksji) psychologicznej                119
  3. Początki psychologii naukowej na ziemiach polskich            143

 

 1. Zagadnienia psychologiczne na łamach prasy Królestwa Polskiego i Galicji przełomu XIX i XX wieku          199
  1. Czasopisma filozoficzne  200
   1. „Przegląd Filozoficzny”           200
   2. „Ruch Filozoficzny”  220
  2. Czasopisma pedagogiczne              224
   1. „Przegląd Pedagogiczny”         224
   2. „Nowe Tory”               229
   3. „Muzeum”    233
   4. „Czasopismo Pedagogiczne”, „Reforma Szkolna”, „Rocznik Pedagogiczny” i „Szkoła Polska”              237
  3. Czasopisma medyczne i przyrodnicze        242
   1. „Krytyka Lekarska”   242
   2. „Gazeta Lekarska”      245
   3. „Neurologia Polska”  246
   4. „Kronika Lekarska” i „Medycyna i Kronika Lekarska”    251
   5. „Zdrowie”    253
   6. „Przegląd Weterynarski”         261
   7. „Wszechświat”           264
  4. Czasopisma encyklopedyczne i społeczno-kulturalne            266
   1. „Ateneum”  266
   2. „Biblioteka Warszawska”      275
   3.  „Przegląd Tygodniowy”        281
   4. „Tygodnik Ilustrowany”        286
   5. „Przewodnik Naukowy i Literacki”     291
   6. „Niwa”        295
  1.  „Sfinks”      297
  2. „Bluszcz”    301
  3. „Ster”           307
  4. „Wędrowiec”             311

 

Zakończenie      317

Załączniki          323

Bibliografia       337

Spis ilustracji    347

Spis tabel           351